800x mikroskop

Kolposkop byl vynalezen Hansem Hinselmannem v roce tisíc devìt set dvacet pìt. Tam je gynekologické vy¹etøovací zaøízení, které dìlá a dr¾í podobné mikroskopu, to znamená, ¾e díky namontované èoèce, to umo¾òuje pøíslu¹nému lékaøi pøesnì provést vy¹etøení ¾enských reprodukèních orgánù.

Je speciálnì navr¾en pro vy¹etøení vulvy, pochvy, dolního dìlo¾ního èípku a samotného dìlo¾ního hrdla. Toto zaøízení zpùsobuje krátkou dobu v procesu, proto¾e jen nìkolik minut rozpozná, zda je daný ¾enský orgán vystaven riziku onemocnìní, tj. Ne-li na nìm pøítomny rakovinové léze, nebo pokud se u nìj nevyskytují ¾ádné známky. Rak je dnes nejnebezpeènìj¹í nemocí lidí. Navzdory pokroku v medicínì v souèasné dobì není stále lehce léèitelný, pokud je zji¹tìn pøíli¹ pozdì. Proto kromì standardních gynekologických vy¹etøení, která nejsou schopna detekovat èasné stadium neoplastických zmìn, se jedná o øadu dal¹ích testù, jako je napøíklad cytologie. A právì tento objev doká¾e odhalit rakovinné zmìny pouze v sedmdesáti procentech. Kolposkopie, která je zpùsobena pou¾itím nástroje zvaného kolposkop, je mnohem výhodnìj¹í, proto¾e poskytuje více ne¾ devadesát procent nadìje na detekci rakoviny v pùvodním stadiu. Proè je to tak dùle¾ité? Proto¾e v první, nejmen¹í fázi rakovinových lézí, je stoprocentnì vyléèitelná, ale èím pokroèilej¹í fáze, tím hor¹í je ¹ance pacienta poznat. Vìdci v medicínì, stejnì jako lékaøi, kteøí pou¾ívají pøedmìt gynekologie a nádorù ¾enských reprodukèních orgánù, argumentují, ¾e stojí za to kombinovat obì metody výzkumu, tj. Provádìt cytologické vy¹etøení a vy¹etøení pomocí kolposkopu. Je to vlastnì stoprocentní záruka rychlé detekce rakoviny a prakticky jistota jejího vyléèení. To je dùvod, proè stojí za to dìlat výzkum alespoò jednou za ètvrtletí.