Bezpeenostnich norem

Odsávání prachu atex v souladu se smìrnicí ATEX (ATmosphere EXplosible je stále populárnìj¹í událostí v oblasti BOZP Smìrnice ATEX je právním pøedpisem Evropské unie, který se zabývá normami, které musí výrobky pou¾ívat v nebezpeèných, zejména zranitelných oblastech. na zaèátku.

V souèasné dobì by ka¾dé jídlo vyrobené v zemi Evropské unie mìlo být v souladu se zásadou ATEX. ATEX ukládá pøedev¹ím pou¾ité materiály a pou¾itou konstrukci. Zaøízení implementující tyto informace jsou oznaèena znaèkou CE. Je povinností výrobce klasifikovat rizika a pøidávat oznaèení pro danou komoditu. Sbìraèe prachu jsou zaøízení ¹iroce pøijímaná v tomto sektoru. Jsou urèeny pøedev¹ím pro èi¹tìní jemných prachových èástic. Mimo jiné se pou¾ívají pøi obrábìní kovù pro brou¹ení, opracování odlitkù, pískování, le¹tìní. Sbìraèe prachu se pou¾ívají také pro zpracování døeva, pøesnìji pro odsávání prachu a manipulaci se sypkými materiály, zejména chemickými prá¹ky. Existuje celá procedura pro posuzování shody výsledkù ve výbu¹ném bezpeènostním systému. Toto hodnocení obvykle provádí nezávislý notifikovaný subjekt. V poøadí tohoto posouzení shody je vytvoøena celá technická dokumentace, která obsahuje mezi seznamem smìrnic, s nimi¾ se jedná o tiché zaøízení, seznam dokumentù, které byly zohlednìny pøi práci zaøízení. Dokumentace by mìla obsahovat jak doplòující informace: sílu a kategorii zaøízení, maximální povrchovou teplotu zaøízení, ochranu pøed výbuchem. ATEX by mìl být vybrán podle podmínek velké kanceláøe a aplikován na sílu svých ekonomických a logistických i lidských zdrojù. Náklady na pou¾ívání smìrnice ATEX jsou relativnì jednoduché ve srovnání s hrozbami zpùsobenými výbuchy.