Bulharsky poekladatel

Pøekladatelská slu¾ba mù¾e být u¾iteèná pro ka¾dého z nás. Pokud se zmíníme o práci v zahranièí nebo o koupi auta ze zahranièí, nebo o nehodì v zahranièí, budeme nuceni pou¾ít pomoc tlumoèníka s ve¹kerou smìlostí. Budeme také potøebovat tuto pomoc, pokud studujeme v zahranièí, je zde také studentská výmìna.

Polský anglický pøekladatel mù¾e mít pravomoc soudního tlumoèníka nebo pøekladatele takzvaného obyèejného, nebo bez práva pøekládat soudní texty.V souèasné dobì je soudní pøekladatel povinen vypsat zkou¹ku a teprve poté obdr¾í zápis do seznamu soudních pøekladatelù, který provede ministerstvo spravedlnosti. To dokazuje, ¾e stát se místopøíse¾ným pøekladatelem není správným diplomem pro dokonèení filologického vysoko¹kolského vzdìlávání. A¾ do posledního v Polsku staèilo po¾ádat o zápis do seznamu soudních pøekladatelù bez nutnosti slo¾it zkou¹ku.V¹echny osoby s právem soudního tlumoèníka budou moci vykonávat soudní pøekladatelskou slu¾bu v¹ech úøedních dokladù, nebo tìch, které bychom rádi pøedlo¾ili v titulu, soudním, nemocnièním a jiném díle. Pøekladatel má èasto specializaci, proto¾e druhou je specifika právních pøekladù, rùzných lékaøských nebo technických. Pøekladatel, který má práva soudního tlumoèníka, mù¾e být také pøekladatelem bìhem svatby nebo bìhem diskuse v pøíbuzném, v mysli soudního znalce. Pøísný tlumoèník mù¾e vést a pøi uzavírání smlouvy s notáøskou veøejností, nebo také v opaèných situacích, èasto spojených napø. S podnikáním.Pøekladatel angliètiny, který nemá pravomoc soudního tlumoèníka, nebude moci provádìt ovìøený oficiální pøeklad, a mù¾e být dobrý v jiných typech situací, kde není potøeba oficiální ovìøování a certifikace.zdroj: