Certifikovane kurzy pro fyzioterapeuty

V podmínkách vysokého zneèi¹tìní ovzdu¹í a / nebo saturace nìj ohro¾ují základy ohniska, je veden nástroje a instalace øe¹ení, která splòují standardy aktuálních dat v pravidlech v celé EU, ATEX certifikované, tj výbu¹nin atmosfér.

Instalace ATEX "instalace atex" - právní pøedpisyPovinnost zavést certifikaci a potøebu pou¾ívat certifikované nástroje v potenciálnì výbu¹ných oblastech (podniky byla zavedena smìrnicí EU è. 94/9 / ES.Pøedpisy týkající se úrovnì ochrany proti výbuchu platí pro v¹echna elektrická a mechanická zaøízení a pro v¹echny systémy ochrany pøed výbuchem pou¾ívané v souvislosti s iniciativami v oblasti námoøní, pozemní a podzemní.

Zaøízení pokryté smìrnicí ATEXSmìrnice rovnì¾ pokrývá v¹echny stroje, pøístroje, kdy a kontrolní body, které se vyvíjejí v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Ka¾dé nádobí v takových zónách by mìlo mít odpovídající osvìdèení, stejnì jako v¹echna zaøízení ATEX by mìla splòovat po¾adavky smìrnice.Souèástí smìrnice byly pøístroje a vybavení, na které se vztahuje certifikace, vydány ve dvou skupinách. První zahrnuje zaøízení pou¾ívané v tì¾ebním prùmyslu (doly a v¹echna ostatní zaøízení na druhé. Zejména existují moderní systémy odpra¹ování ATEX, které vypadají jako v døevaøském nebo lakovacím prùmyslu, stejnì jako v¹echny filtry, pobyty a bezpeènostní kování, které se dìlají v pra¹ných podmínkách.

Ka¾dý projekt je novou instalací ATEX zázemím nebezpeèí výbuchu spolu s pøedpisy uzavøen v této smìrnici by mìl být pøipraven spolu s zalo¾ena v základech, co¾ v praxi je smìrována, aby se minimalizovalo riziko výbuchu a zvý¹ení úrovnì bezpeènosti na¹ich hostù a doplòkù (a ¾ivotní prostøedí, progresivní podmínky vysoké koncentrace nebezpeèných látek.