Chov hospodaoskych zvioat

Samotné maso se obvykle pou¾ívá v kulináøském smyslu a je definicí tkáòového konglomerátu, jeho¾ klíèem je svalová tkáò, která pochází z porá¾ky nebo zvìøiny. Vìt¹ina obyvatel evropského kontinentu pova¾uje maso za nápoj z klíèových faktorù stravování, které obohacují ka¾dodenní stravu o bílkoviny, zatímco velkoobchodníci s masem jsou odpovìdní za poskytování produktù ¾ivoèi¹ného pùvodu zákazníkùm. & nbsp; Maso jako faktor v lidských potravinách funguje ji¾ z prehistorických dob, kdy byla konzumace ¾ivoèi¹ných bílkovin prezentována jako ekonomický prostøedek, který poskytuje tìlu dobrou dávku energie. Pravdìpodobnì se zku¹enost s masovým ¾ivotem setkala v dobì ledovce, kdy se jednalo o získání rostlinných potravin a spotøeby masa, obhájilo jeden z klíèových prvkù pøe¾ití.

Èinnost velkoobchodníkù s masem je nìkdy bojkotována jinými vegetariánskými pohyby, které lidé musí jíst masné výrobky pro neetické praktiky, proto¾e jsou dùsledkem zabíjení lidských organismù. Vznik vegetariánství byl zpùsoben tím, ¾e se vìnuje pozornost humanitárním a zdravotním aspektùm produkce potravin zalo¾ených na porá¾ce jateèných zvíøat a èasto u zvíøat skladovaných v prùmyslových zemìdìlských podmínkách. Existence vegetariánství ponìkud ohro¾uje existenci velkoobchodníkù s masem, proto¾e existuje my¹lenka, která podporuje bezmála stravu. Vegetariánství se kvalifikuje pro vìdomé a pozitivní vylouèení z obvyklé stravy masa, v souèasnosti také ryby a moøské plody.

Veganismus je nejradikálnìj¹í frakcí vegetariánství, která má zabránit v¹em ¾ivoèi¹ným produktùm, a to nejen maso, ale také vejce, mléko a mléèné výrobky. Pak je to úroveò spojení s úèinnými nábo¾enskými pohyby, proto¾e vegetariánství se samo o sobì vyvíjelo ve druhém tisíciletí pø.nl. na námìstí indického subkontinentu, kde byl pøísnì nábo¾enský. Evrop¹tí vegetariáni se objevili a¾ v ¹estém století pøed na¹ím letopoètem a Pythagorové se stali iniciátory praktikování bezmasé stravy jako neetické. Navzdory mnoha pøírodním a krásným pøírodním pomìrem o vegetariánství stále je¹tì lidé jedí maso ze stejných dùvodù jako v ledové hodinì. Pøedtím, ne¾ budou protìj¹ky bílkovinných produktù ¾ivoèi¹ného pùvodu uspokojeny, bude spotøeba masa stále standardem a velkoobchodníci s masem budou po dlouhou dobu vyu¾ívat velké mno¾ství zákazníkù.