Cile rozvoje spoleenosti

Tìhotenství, ¹»astné porodnictví a následná výchova dìtí jsou nejlep¹ími stadii, kdy jsou v¹ichni lidé. Budoucí matky se tì¹í na den, kdy usly¹í plný srdeèní tep. To je pak pro nì znamením, ¾e vývoj dítìte je ve velkém stylu a jedineèným zpùsobem a pøipomíná jim, ¾e mají na srdci budoucnost svého milovaného dítìte. Vá¾ení budoucí nemáme stresujcie v pøípadì, ¾e první ultrazvuk lékaø ani sly¹et tlukot srdce svého dítìte. V raných fázích plodu zmìn rùstu jsou velmi tvrdé, témìø ze dne na den, a první bití srdce je navíc sly¹et nyní v 21. dni bøezosti.

Na zaèátku se srdce dítìte nepodobá známému orgánu. V poèáteèních fázích vývoje plodu existuje pouze druh trubice, která pumpuje krev. Zatím kolem 14. týdne tìhotenství bude srdce dítìte na konci (v¹ech 6 mm silné, ¾e bude silné pøi hledání ultrazvuku. Bohu¾el bude obvykle pøíli¹ malá, aby zhodnotila svùj skuteèný vývoj. Chcete-li správnì posoudit vývoj srdce dítìte, doporuèujeme poèkat a¾ do 20. týdne tìhotenství, kdy srdce nenarozeného dítìte dosáhne velikosti 20 mm.

HerbasnorexHerbasnorex. účinným chráničem

Kdy¾ pøijde na sly¹ení srdeèního tepu, bude to je¹tì dal¹ích 11 týdnù tìhotenství, ale pouze za pomoci speciálního pøístroje, které existuje ve formì toku krve, aby se ozvalo. A správný srdeèní tep, pøi zachování stetoskopu, je mo¾ný a¾ po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Stojí za to èekat na poslední pøísadu - nikdy nezapomenete znovu na va¹e srdce.

Po celou dobu tìhotenství nedo¹lo k plodové krvi do plíce dítìte. V té dobì existovalo znamení pro vyvíjející se organismus dítìte, které navíc neznamená, ¾e by se mìlo dýchat, mìla by se zamìøit na skuteèný vývoj orgánù. Takto se srdce dítìte rozvíjí a¾ v dobì porodu. Od tohoto okam¾iku bude poslouchání tepu plodu kdykoliv dodateèné. Jediné, co musíte udìlat, je jemnì polo¾it ucho na hrudník va¹eho dítìte.