Eerpadla se pinavou vodou

Pístové èerpadlo v¹ak nemusí nikomu pøipomínat, jeliko¾: Pneumatická pístová èerpadla jsou zaøízení pou¾ívaná pro èerpání lehkých a polotekutých produktù. Pøedstavují se specifické konstrukci, díky ní¾ ani nejmen¹í pøedmìty nejsou znièeny.

Princip fungování pístových èerpadel spoèívá v ¾ivotnosti pístového èerpadla s vratným pohybem. V poètech provozních stupòù je mazivo nasáváno pøes vstupní ventil pomocí pístu ve válci a poté je odmìøeno pøes výstupní ventil. Dal¹ím krokem je vypnutí tlaku pohánìjícího píst tak, ¾e èerpadlo bude schopno nasát dal¹í èást mazadla.

Wonder CellsWonder Cells Ideální přípravek pro potírání příznaků stárnutí pokožky

Mohou být volány dal¹í typy pohonù, které jsou souèástí èerpadel s vratným pohybem, jako jsou hydraulické, pneumatické nebo elektrické pohony. Díky tomu existuje mnoho rùzných aplikací tìchto èerpadel v rùzných prùmyslových odvìtvích.

Pøi rychlém uvedení do provozu lze pomocí èerpadla s písty dopravovat rùzné kapaliny. S pístovými èerpadly je dùle¾ité úspì¹nì pøená¹et abrazivní, korozivní kapaliny (napø. Kyseliny vinné a horké kapaliny pøi teplotì 100 ° C. Kromì toho jsou u¾iteèné pro pøepravu viskózních tekutin, silných, blátivých tekutin a dokonce i ovocné bunièiny. Funguje tak, abyste byli nejvíce hráèi v technologii.

Mezi velkou výhodu tohoto typu èerpadla je jistì dùle¾ité zmínit efektivnìj¹í spotøebu energie díky ¹iroké ¹kále zmìn zatí¾ení. Výhodou tohoto pøístupu je dlouhotrvající výkon a skuteènost, ¾e èerpadlo nevy¾aduje záplavy. Také, odrùdy má, které pravdìpodobnì být èerpané pomocí tohoto èerpadla není bez významu.

Ale to není øe¹ení bez vad. Klíèovými nevýhodami èerpadel s vratným pohybem je pomìrnì nízká úèinnost spojená s vysokými provozními náklady. I pøes stejný poèet podnikatelù platí pro tyté¾ èerpadla, proto¾e jejich vady pøevá¾í nevýhody.