Elektricka bezpeenost

Dobré pracovní podmínky pøedstavují hrozbu výbuchu, co¾ je velmi pravdìpodobné pro zdraví a lidský ¾ivot. Aby se minimalizovalo nebezpeèí hrozné havárie, zaèala Evropská unie dne 30. èervna 2003 zaèlenit do pùsobnosti smìrnice o ochranì proti výbuchu. V následující èásti uvádíme pøíklady pøípadových studií atex.

Co pøesnì je atex?Pod tajemným znìjícím koncept ATEX francouzské atmosféry Ecplosible, jsou tam dva zvlá¹tì charakteristické smìrnic EU, které se zabývají ochranou proti výbuchu. Nejdùle¾itìj¹í z nich je tedy pravidlo 94/9 / EC - ATEX 100a, který øíká, ¾e po¾adavky na vstup na trh zaøízení, které povede, zaji¹tìné a regulované, který nese být aplikován na vnìj¹í prostøedí s nebezpeèím výbuchu a organizaci systémù a kontrol misky k pou¾ití v blízkosti potenciálnì výbu¹ných prostøedí.

Pøipevnìním oznaèení CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento výrobek splòuje v¹echny po¾adavky na informace, které mu byly sdìleny, jinými slovy nové øe¹ení. Ve smyslu urèení, zda daný produkt splòuje po¾adavky smìrnic nového øe¹ení, mù¾e být znaèka CE umístìna na nìm spolehlivìj¹ím zpùsobem. Smìrnice nového pøístupu upravují nebezpeèí, která výrobce musí najít a zbavit se pøed uvedením výrobku do provozu.

Druhá smìrnice 1999/92 / ES - ATEX 137 je zvlá¹tì charakteristická pro problém vize zamìstnancù závodu, kde mohou setkat s potenciálnì výbu¹nou atmosférou. Její my¹lenky jsou dùvìryhodnými a zdravotními kontrolami v¹ech lidí, kteøí dìlají umìní a navzájem se doprovázejí ve svých zónách.

Pro koho se trénuje atex?©kolení ATEX je kombinováno s ochranou proti výbuchu a principem ATEX. Aplikují se na v¹echny zamìstnance, kteøí pùsobí v potenciálnì výbu¹ných oblastech, vèetnì mana¾erských pracovníkù, technologických pracovníkù a dospìlých pro bezpeènost a hygienu praxe v mìnì. Vedení vedení je nezbytným dùvodem k dosa¾ení základního rozsahu doporuèení standardù PN-EN 60079-17 týkajících se po¾adavkù na zpùsobilost personálu v oblasti Ex. Je tøeba poznamenat, ¾e ¹kolení ATEX není náhradou za ¹kolení se základní pomocí, které musí být provedeno oddìlenì, pak byste si mìli vybrat slu¾by uznávané spoleènosti, která pou¾ívá komplexní vzdìlávací balíèek.