Fiskalni pokladna

Ka¾dý daòový poplatník provádìjící prodej finanèním osobám je nucen zaznamenávat obrat pomocí pokladny. Jedná se o techniku, která umo¾òuje uplatnìní vhodných vypoøádání s daòovými úøady. To platí pro zákon a zákon je nevyvratitelný.

A co úspìch rozbité pokladny?

O takovýchto formách se bude dodávat v tzv. Rezervní hotovosti. Postarat se o to není zákonný po¾adavek, proto má ka¾dý mana¾er o takovém vydání uva¾ovat s dostateèným pøedstihem. Ideálnì shroma¾ïuje nouzové situace, které vy¾adují øádné opravy zaøízení. Zákon o DPH v textu zøetelnì uvádí, ¾e pokud není mo¾né provést evidenci obratu pomocí rezervního pokladníka, mìl by poplatník pøestat prodávat. Rezervaèní úøad mù¾e chránit pøed zbyteènými a neporu¹enými prostoji pøi práci. Stojí za to, ¾e ochota pou¾ívat rezervní pokladnu by mìla být hlá¹ena daòovému úøadu, vyprávìt o rozpadu nábytku a nabídnout znalosti o náhradním jídle.

Bohu¾el, kdy¾ ji¾ bylo mnoho zmínìno, nedostatek pokladny, vèetnì pokladny, spoèívá v nutnosti pøestat prodávat. Dokonèení prodeje tak nelze pøipravit a tyto ¾ivoty jsou nezákonné a jsou schopny dodr¾et dùsledky v podstatì vysoké finanèní zátì¾e. Bez pøemý¹lení o situaci, kdy pøíjemce po¾ádá o pøijetí.

Proto je nutné informovat o selhání opravárenské slu¾by opravny a postnet fiskálních tiskáren, ale i daòových úøadù o mezerách ve vytváøení obchodních záznamù pro fázi opravy zaøízení a samozøejmì o zákaznících s prodejní mezerou.

Pouze v pøípadì on-line aukce nemusí podnikatel zastavit svou vlastní práci, ale vy¾aduje provoz nìkolika podmínek - vedené záznamy musí být pøesnì pro které byla pøijata vìcná platba; platba musí být vyplnìna elektronicky nebo po¹tou. V této situaci bude prodávající - poplatník, upøednostnìn, aby poslední vlo¾il fakturu DPH.