Gastronomicka kniha technologii

Smìrnice ATEX, nazývaná také smìrnice o novém výstupu, je skuteèností, jeho¾ hlavním cílem je sbli¾ování právních pøedpisù èlenských státù Evropské unie jako ochranných systémù a zaøízení pou¾ívaných v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu.

Tato zásada nejprve definuje hlavní bezpeènostní po¾adavky, ¹iroké oblasti výrobkù a dále metody prokazující spolupráci se základními bezpeènostními po¾adavky.Evropská norma, která podrobnì popisuje technické zpùsoby prokazování shody s bezpeènostními po¾adavky, hraje v této smìrnici významnou úlohu. Podle pravidla, pokud je výsledek zvolen na základì, je zachována jeho konzistence s obvyklými bezpeènostními po¾adavky.Spoleèné atexové po¾adavky na zaøízení a ochranné systémy kombinované v potenciálnì výbu¹ných oblastech se objevují v pøíloze II smìrnice. Jedná se o obecné po¾adavky, výbìr materiálù, návrh a konstrukci, potenciální zdroje vznícení, hrozby vyplývající z vnìj¹ích èinností, po¾adavky na bezpeènostní zaøízení a integraci po¾adavkù zaji¹»ujících bezpeènost systému.Spolu s nároky výrobce musí mít na mysli to, aby zabránil vytváøení výbu¹né atmosféry pomocí pøíslu¹enství a ochranných stylù, aby se zabránilo vznícení výbu¹né atmosféry, potlaèit nebo omezit výbuch.Pøístroje a ochranné metody by mìly být konstruovány tak, aby se zabránilo mo¾nosti výbuchu. Mìly by být provádìny s vìdomím technických znalostí. Strany a souèásti zaøízení musí být stabilní a spoleènì s pokyny výrobce.V¹echna zaøízení, obranný systém a zaøízení by mìly mít oznaèení CE.Materiály pou¾ívané pøi výrobì zaøízení nebo ochranných systémù nesmí být hoølavé. Mezi nimi nesmí docházet k ¾ádným reakcím a poèasí, které by mohly pøitáhnout potenciální výbuch.Nádobí a ochranná opatøení nemohou zpùsobit zranìní nebo jiné zranìní. Musí zajistit, aby v dùsledku jejich podpory nedo¹lo k pøíli¹ vysokým teplotám a radiaci. Nemohou pøedstavovat elektrická nebezpeèí a nemohou dìlat nebezpeèné situace.