Gastronomicke misto pro rady

Stravovací programy jsou zamìøeny na správu dal¹ích typù stravovacích zaøízení, jako jsou napøíklad kavárny, restaurace, pizzerie, hospody, hotely, hotelové restaurace a bary.Jsou perfektnì tvarovány tak, aby slou¾ily malým prostorùm, ale i velkým celostátním prodejním sítím. Tyto nástroje jsou velmi univerzální, vybavené moduly, které jsou uzpùsobeny pro publikování na obrovské mno¾ství zákaznických slu¾eb.

Stravovací programy významnì zlep¹ují øízení a èinnost v mana¾erských i servisních funkcích. Plnì kontrolují úlohu bytu nad ka¾dým státem a pozicí. Díky tìmto programùm rozhodnì zaèíná komfort slu¾eb pro hosty a to, co je uvnitø, se nachází v tìsné blízkosti. Moduly v softwaru výraznì zvy¹ují efektivitu práce kuchyòského personálu a slu¾eb, díky èemu¾ je doba provádìní zakázek mnohem men¹í ne¾ v klubech, které nepou¾ívají stravovací systémy. Analýza preferencí a preferencí na¹ich hostù je výraznì zjednodu¹ena a usnadòuje plánování zajímavého menu.Cateringové programy vhodnì pracují s rùznými IT metodami, zlep¹ují provoz ka¾dého servisního místa. Nemusí instalovat dal¹í software nebo být dokonalou tøídou elektronických zaøízení. Jejich pøání je prakticky zanedbatelná, díky èemu¾ je jejich práce dosa¾itelná ve v¹em, i v ménì majetných prostorách. Samozøejmì, ¾e pou¾ití specializovaných zaøízení, jako je napøíklad sí» kuchyòských monitorù - zobrazování objednávek, v celém rozsahu minimalizuje dobu obsluhy a èeká na objednané jídlo. To také vysvìtluje zvý¹ený obrat hostù mezi sdílenými tabulkami, a to, co jde tímto zpùsobem, je pøidávání zisku prostor.Ka¾dá cateringová spoleènost by mìla mít program na zlep¹ení provozu areálu. Nejen kvùli finanèním pøínosùm, ale také k minimalizaci lidských povinností, co¾ je opravdu pøíli¹ mnoho. Programy tohoto modelu byly zmínìny døíve, nejsou drahé, nevy¾adují ¾ádné speciální vybavení, v souèasném uspoøádání lze pou¾ít i malé rozpoètové místnosti.