Identifikace nebezpeei v pozici elektrikaoe

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v síle úspìchu jsou dobøe známé a zdokumentovány. Identifikace hrozeb plynoucích z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce je tedy docela populární. Situace je mnohem záva¾nìj¹í v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou na prach zdánlivì ne¹kodné látky, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument, nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Prùmyslové centrální vysavaèe jsou urèeny pro o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce nástrojù a hal. Na konci práce vytváøí hygienu a chrání pracovníky a organizace a nástroje pøed nepøíznivými úèinky prachu pøi souèasném ohro¾ení sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která provozuje prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s právními normami uvedenými v direktivì & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a vytváøení lidí v interiéru ¹kodlivými úèinky prachu.- ochrana strojù a nástrojù pøed selháním na konci ru¹ení prachu,- ochrana budov a osob, které pí¹í èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuPokud se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Akce mù¾e zpùsobit znièení odpra¹ovací jednotky a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí skupiny zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak ji¾ bylo uvedeno vý¹e, nápoj z dra¾¹ích úkolù centrálního vysávání je sní¾ení rizika sekundárního výbuchu odstranìním takzvaného zbytky prachu. Øe¹ení proto na jedné stranì maximalizuje bezpeènost po¾árních a po¾árních jednotek, pøièem¾ jiné øe¹ení umo¾òuje sní¾it náklady související s pøizpùsobením procesu instalace po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.