It system k

Program comarch altum je software ERP (plánování podnikových zdrojù. Øídí plánování podnikových zdrojù. Díky souèasnosti dochází k dal¹ímu efektivnímu vyu¾ití zdrojù spoleènosti. Na trhu jsou k dispozici rùzné verze IT systémù:- modulární sestavy z kteréhokoli z programù, které spolupracují navzájem- integrované, tj. mít jednu aplikaci s databází

Nejoblíbenìj¹í moduly jsou v následujících oblastech:- správa skladù- správa dlouhodobého majetku- sledování stavu aktuálních dodávek- prodeje a plánování dílù- øízení informací s mu¾i- úèetnictví a finance- øízení lidských zdrojùPlatforma Comarch ERP Altum je zamìøena na podniky, které vy¾adují jiný pøístup k øízení. Tento efekt je ideální pro cílení externích firem. Jiné trhy, ve kterých aplikace uplatòuje svou aplikaci, jsou prodejní sítì nebo øídící pracovníci mnoha rùzných subjektù. Platforma poskytuje mnoho stylù také v souètu vhodných pro specifika firem, které pracují na síle zahranièních trhù. Dùle¾itou vlastností softwaru Comarch Altum je mo¾nost automatizovat tì¾ké a trvalé ka¾dodenní úkoly. Dal¹í mo¾ností je zaøízení pro nezávislé rozhodování zalo¾ené na analýze aktuálních zpráv. Program funguje dobøe jak v kanceláøích s nízkou úrovní, tak ve vysoce rozptýlených kanceláøích. Rozli¹ujícím znakem je mo¾nost provozovat nìkolik znaèek v rámci jednoho systému, co¾ usnadòuje a zjednodu¹uje øízení. Multi-spoleènost je zalo¾ena na hierarchické struktuøe, kde je spoleènost klíèová a vezme nové subjekty pod sebe. Mateøský podnik má skvìlý úvod do znalostí dal¹ích spoleèností. Ze souèasné úrovnì je mo¾né peèovat o vzájemnou interakci mezi nimi. Sí» je urèena pro zahranièní odesílání. Pou¾ívá se v zemích jako Francie, Nìmecko a Dánsko. Program se stará o místní správní a právní pøedpisy. Garantuji tuto zøejmou integraci a uèení v jiné zemi. Pøíkladem externích spoleèností, které realizovali tuto my¹lenku, jsou Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Program comarch altum demo je vhodný ke sta¾ení a testování zdarma na stìnì výrobce.