Jbb oheo

Prioritním zdrojem bezpeènosti jsou znalosti z oblasti po¾ární ochrany. Oheò je jedním z nejnebezpeènìj¹ích prvkù, tì¾ko zapamatovatelný, rychle se opakující a nièící v¹e, co se vyskytuje u jednotlivých mo¾ností. Ka¾dé místo, kde ho lidé pou¾ívají, by mìlo být dostateènì vybaveno protipo¾árními nástroji, které v boji s nevypoèitatelným prvkem vytvoøí úèinnou zbraò.

Spolu s dobrými pøístroji, které dávají vzniknout po¾áru a chrání povrch pøed jeho ¹íøením, by mìly jít znalosti. Ka¾dý, kdo se chce cítit v bezpeèí pøed po¾árem, by mìl absolvovat odpovídající výcvik. Ne v¹echny druhy ohnì, proto¾e je pomocí tohoto jediného výrobku uhasena. Napøíklad, spalování oleje nebo stejné elektrické instalace nelze uhasit vodou, která bude krmit pouze plamen a vytvoøit oheò, který bude mít také velkou váhu. V boji proti nìkterým po¾árùm je mimoøádnì úèinné ha¹ení páry. Parní ha¹ení je metoda parního kalení, která je skuteènì úèinná, ale má urèitá omezení. Nízká mìrná hmotnost páry prakticky znemo¾òuje jeho pou¾ití ve snadném prostoru, proto¾e za takových podmínek pára nebude splòovat své hasicí vlastnosti. Hasicí pára se uká¾e být velmi aktivní v uzavøených, nízkoprostorových místnostech. Díky pou¾ití technologie spoèívající v potlaèení pøívodu kyslíku a rychlém sní¾ení úrovnì koncentrace bude pára v ideálním pøípadì slou¾it k ha¹ení po¾áru kapalin, plynù nebo dokonce elektrických instalací. Dùle¾itým principem èinnosti hasicí páry je kompatibilita s teplotou vznícení hoølavé látky. Èím krásnìj¹í je teplota vznícení hoøícího materiálu, tím lépe bude pár v rozporu s plameny.