Krow ueetnictvi sc rabka lazni

Hrdový válec je proto komplikovaný válec, který je vybaven rychloupínacím ventilem. Dotyèné válce obsahují hasicí médium, které je pod stálým tlakem. Konstrukce diskutovaného válce umo¾òuje nejrychlej¹í zavedení hasiva do místnosti chránìného zaøízení.

https://olife24.eu/cz/

Válce Hrd jsou primárnì zamìøeny na po¾ární ochranu systémù v nebezpeèné poloze, napøíklad pokud jde o hoølavé materiály. Zahrnuje mimo jiné filtry, míchaèky, sila, cyklony, granulátory a su¹ièky.Kromì toho mohou být válce pou¾ity jako ochrana proti výbuchu pøístrojù, potrubí, potrubí, nádr¾í, to jsou místa, kde jsou pøítomny prachy ST1-ST3 a hybridní plyny a smìsi. Tudí¾ pøedstavuje témìø ka¾dé odvìtví prùmyslu.Je tøeba poznamenat, ¾e tyto pokrmy jsou ¾ádoucí, aby byly prezentovány v certifikátech, konkrétnì v systému pro potlaèení výbuchu a pro hasicí bariéru. V pøípadì výbuchu se jedná o certifikát notifikovaného orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. V pøípadì hasicí bariéry se jedná o osvìdèení notifikovaného subjektu èíslo FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Pøípustný objem válce je pìt litrù. Válce vy¾adují, aby byly obsa¾eny v tìsné ocelové membránì. Tyto válce nemohou pøi servisních pracích zpùsobit ¾ádné nebezpeèí. Válce by mìly být aktivovány s minimálním napìtím 100 / 300V, na konci zamezení aktivace náhodným napìtím. Ve skuteènosti existují hrd válce s mnohem vìt¹í hmotností a ve smlouvì jsou aktivovány proporcionálnì vìt¹ím napìtím.Typické válce jsou naplnìny prá¹kem. Smìs po postøiku sni¾uje tlak pøi výbuchu. To dìlá neutralizací výbu¹né atmosféry prachu.Tam, kde pou¾ití bì¾ných prá¹kových lahví mù¾e poskytnout vìt¹í obraz ne¾ u¾itek, napøíklad ve farmaceutických podnicích, jsou samozøejmì pou¾ívána zaøízení pro potravináøský prùmysl.Tam jsou také hrd válce naplnìné vodní párou. Zabírají vodu s teplotou vy¹¹í ne¾ je bod varu. Vodní pára pova¾uje za úkol potlaèit výbuch.Struènì øeèeno, válce jsou systémem pro potlaèení výbuchu. V hrdinském tìle fungují vedle dekompresního systému pro úlevu od výbuchu a zpùsobu izolace výbuchu.