Led a para jsou postaveny z

Vodní pára je ¹iroce pou¾ívaná hasiva. Pou¾ívá se pouze v uzavøených prostorech s nízkou kubaturou. Pou¾ití páry k ha¹ení na volných prostorech neposkytuje po¾adované výsledky. Pára má malou, zdravou hmotnost a v podmínkách otevøeného povrchu nedosahuje správné hasicí koncentrace.

Pou¾ití vodní páry v místnostech, jejich¾ objem nepøesahuje 500-520 m3, se chlubí. Proto by mìly být tìsné místnosti. Jakékoliv netìsnosti sni¾ují úèinnost potlaèení páry.Nejèastìji se pou¾ívají vodní páry k ha¹ení po¾árù, které mohou vznikat v su¹ièkách døeva, v hoølavých skladovacích dvorecích, na lodích, èerpání ropných produktù na místech s vulkanizaèními kotli nebo rektifikaèními sloupky.Parní látka jako prostøedek potlaèující po¾ár se pravdìpodobnì pou¾ívá k ha¹ení po¾árù pevných tìles, která neodpovídají na vodì za daných teplotních podmínek. Pou¾ití vodní páry k ha¹ení po¾árù v¹ak není uvedeno, pokud jsou na konci kontaktu s vodní párou po¹kozeny hoøící materiály.Pou¾ití vodní páry k ha¹ení po¾árù zpùsobuje, ¾e koncentrace kyslíku klesne na úroveò, ve které je kouøení ¹patné. Páry odpaøují hoølavé plyny na spalovací plo¹e.Nejúèinnìj¹í a nejúèinnìj¹í je ha¹ení po¾árù s nasycenou párou, která je zamìøena na tlak 6 a¾ 8 atmosfér.Pára jako zpùsob ha¹ení mù¾e být pou¾ita pouze v moderních pokojích, které se pou¾ívají k zaji¹tìní toho, aby v nich nebyli pracovníci. Z dùvodu velkého hasicího tlaku mù¾e být pára komplikovaná pro zdraví a dokonce i pro èlovìka.