Lektor slovinskeho jazyka

Kankusta Duo

Ovlivnit tuto podivnou profesi, která souhlasí s pobytem s ka¾dým po celou dobu. Tvar a chování osoby, která postup provádí, je proto velmi dùle¾ité a musí jednat spoleènì se standardy savoir-vivre. Mìli byste ukázat svùj respekt a chování ostatním, aèkoli byste nemìli zapomenout na výbìr správného obleèení pro boj, ve kterém se ocitnete. Obecnì platí, ¾e ve va¹em vlastním ¹atníku a orientaci ve stylovém pøizpùsobení by mìl pøeva¾ovat oblek nebo v pøípadì ¾en elegantní oblek, ale stejnì jako stavební plocha, takové ¹aty budou vybírány docela komicky a boty s vysokým podpatkem se mohou odhalit, ale ne pohodlné, ale také nebezpeèné , Jinými slovy, v pøípadì pøísloví "kdy¾ vás uvidí, tak¾e vás pí¹ou", mìli bychom zajistit, aby první zku¹enost byla úèinná. Mìli bychom si obléknout ná¹ odìv a zpùsob, jak být v bezpeèí, a posílit ho ve víøe, ¾e existujeme u kompetentních ¾en, které dobøe naplní na¹i knihu.Dal¹ím velmi dùle¾itým úkolem v savero-vivre práci pøekladatele je skuteènost, ¾e tlumoèník by mìl zùstat v prùbìhu tlumoèení. Obecnì se uva¾uje o principu dobré strany, tj. O pøekladateli (který je mu¾em setkání, zaujímá pozici na jednoduché stranì hostitele. Pokud jde o rozsáhlé pøípady, ve¹keré informace týkající se postavení pøekladatele jsou známy v diplomatické zprávì, kterou by mìl striktnì dodr¾ovat osoba, která pøeklad provádí.Pak se objeví otázka samotných pøekladù. Bez ohledu na základ informací tlumoèníka a soukromých názorù pøekladatele by mìl mít pøekladatel absolutní kontrolu nad emocemi a mìl by pouze zavést pøeklady toho, co sly¹el, ani¾ by k nìmu nìco pøidal nebo odolal informacím. A co kdy¾ ten èlovìk vyslovil frázi, její¾ vliv není jasný? V tomto pøípadì se nestydíme se zeptat, vùbec improvizujeme. Je jisté, ¾e na¹e chyba bude uvolnìna bez ozvìny, ale pokud se uká¾e, ¾e hlavní vìtu ¹patnì pøelo¾íme, povede to ke správným dùsledkùm.Na jednom konci by pøekladatel mìl mít, ¾e není neviditelný nebo nesly¹itelný. To znamená, ¾e nejen bìhem samotného okam¾iku pøekladu by se mìl chovat øádnì, ale i bìhem celého jednání. Jinými slovy, mìli bychom v¾dy pamatovat na vysokou tøídu druhých a úctu k nové osobì.