Limit pokladny 20 000 netto nebo brutto

Výrobní haly jsou pomìrnì specifická místa. Jsou postaveny pro nácvik specifických, sériových èinností, které se èasto opakují pouze pro nudu. Jsou to místa pøísnì pod dohledem brigádníkù, mana¾erù, øeditelù a nakonec péèe a externích auditù, a to pouze nepøimìøenì. Proto¾e ka¾dá výrobní hala, bez ohledu na zpùsob vyrábìného zbo¾í, je vystavena nejnovìj¹ím faktorùm ohro¾ujícím bezpeènost, zdraví a vydìlávání.

Jedná se také o hrozby zpùsobené selháním bezpeènostních systémù, po¾árù nebo katastrof, které pøímo èi nepøímo vyplývají z lidské práce, které mají dynamický charakter, ale také o toxikologických a jiných hrozbách, které v¹ak v tomto bodì ovlivòují lidské zdraví. Je proto dùle¾ité, aby se shromá¾dila filtrace prachu, tj. Odpra¹ovacích filtrù. Napøíklad v prostøedí, kde dochází k oddìlování souèasných zbyteèných ¾ivotù, se v dùsledku procesù transformací vznikajících pøi zpracování rùzných surovin vyluèuje mikroskopický pyl rùzných látek do ¾ivotního prostøedí. Dokonce i látky pova¾ované za netoxické, pøi pravidelném vdechování mohou v budoucnu zpùsobit vá¾ný zánìt dýchacích cest.

Pravidelný pobyt ve ¹patnì vìtraném prostøedí, které není vybaveno prachovými filtry, které v perspektivách vede k respiraèním onemocnìním nebo alergiím. To by nemìlo být podceòováno. Ka¾dý den je ka¾dý v místnosti vystaven ¹kodlivému prachu a zneèi¹tìní ovzdu¹í. V pracovní místnosti, ve které je pøítomna a¾ 1/3 dne, by mìla být uvolnìna z faktoru, který mù¾e zpùsobit onemocnìní. Za pøedpokladu, ¾e v¹ude kolem jsme vystaveni vdechování nebezpeèných výparù, prachu a roztoèù, nemìli bychom se pasivnì oddávat dal¹ímu otravování ¹kodlivým prachem ve výrobì. Prachový filtr v místì knihy je pozitivním zpùsobem, jak zabránit dal¹ímu vdechování nebezpeèné základny do systému.

Filtry dìlají gravitaci pravdy jednodu¹e tím, ¾e chytí èásteèky prachu pou¾ívat jejich povrch. Díky prachu pøítomnému v místì je vzduch omezen døíve, ne¾ ho èlovìk zaène dýchat.