Lustrove uzemnini

Elektrostatické uzemnìní je elektrostatické uzemnìní, které se pou¾ívá v dopravì a ve v¹ech typech hoølavých kapalin, prá¹kù a plynù. Elektrostatické uzemnìní v maximálním rozsahu minimalizuje nebezpeèí výbuchu nebo vznícení rùzných typù hoølavých látek v produktu blesku. Nekontrolované øe¹ení mù¾e zapálit smìs kapaliny a spìchu a stejnou explozi.

Samozøejmì je mo¾né vylouèit nebezpeèí samovznícení a výbuchu. Aby bylo mo¾né pøepravovat dal¹í stavby, mìly by obsahovat významné uzemnìní nebo øízené vypou¹tìní elektrostatických nábojù. Tento typ elektrostatického uzemnìní významnì sní¾í riziko výbuchu pøepravovaných hoølavých látek. Tento typ jednoduchého uzemnìní se vrací ze zemnicí svorky a z vodièe. Vodièe pøipojené v uzemnìní se vyznaèují nízkým elektrickým odporem a velmi vysokou odolností proti mechanickému po¹kození. Je mo¾né pou¾ít nebezpeènìj¹í zem s øídicím systémem, který umo¾òuje, aby byl výrobek pøepravován nebo vydáván, i kdy¾ je zem správnì pøipojena.Jste pøekvapeni, kdy¾ hodíte tento model uzemnìní? Nejèastìji se týkají nakládky a vykládky ¾eleznièních a silnièních cisteren, nádr¾í, sudù a dùkazù o procesních zaøízeních. Nebezpeèí výbuchu také vede k míchání a støíkání nebo èerpání rùzných typù hoølavých látek. V místì ru¹ení hoølavých bází vznikají pøi kontaktu nebo separaci èástic elektrické náboje. Tam, kde vzniká elektrostatický náboj a klou¾e v blízkosti hoølavých látek, vzniká nebezpeèí. Dùle¾itým principem jakékoli ochrany proti elektrostatickému výboji je vlastnì dobrý terminál a správnì zvolený kabel, co¾ dává ¹anci provést elektrický náboj za úèelem uzemnìní.Je proto dùle¾ité, aby svorky a kabely, které jsou uvedeny v zemi, provádìly velmi restriktivní pokyny, které budou zamìøeny na mo¾nosti testování. V souèasné dobì nejlep¹í efekty pøiná¹í moderní typy uzemnìní systému.