Management male a stoedni firmy v teorii a ve cvieenich

Program Enova je systém tøídy ERP. To dokazuje, ¾e se sna¾í øídit spoleènost. Cílem je zvý¹it efektivitu spoleènosti. Co v¹ak znamená zvý¹ení efektivity?

Enova spravuje oblasti vybrané zúèastnìnou stranou, sleduje prùbìh rutinních èinností, pøipravuje analýzy, zprávy, podílí se na øe¹ení problémù, a to, co je nejdùle¾itìj¹í, nám umo¾òuje zøídit jednu databázi informací pro celé jméno a závislost v¹eho na jednotlivých systémech. Díky tomu je ka¾dý øídící organismus upraven a hosté nemusí hrát s jednoduchými, rutinními èinnostmi, zamìøují se pouze na danou produktivní práci.U¾ivatel si mù¾e vybrat, které oblasti provozu spoleènosti mají být programem pokryty. Jeho multifunkènost a pøizpùsobivost jsou zde velmi oceòovány. Mù¾e kontrolovat dodávku a dopravu spoleènosti, zda spravovat finance a výplaty zamìstnancù, a èástku dle pokynù poskytnutých klientem. Také mù¾e tyto rady zmìnit ve v¹em a pøizpùsobit je posledním podmínkám. Pokud v¹ak dojde k nìjakému problému, systém se s ním seznámí a na konci informuje pøipravené recepty.Základním rysem tohoto programu je mo¾nost osvobodit lidi od profesionálních úkolù, které vy¾adují cenný èas, jako jsou kontroly zásob, pøepravy a pøepravy. S jakoukoli kontrolou, problémem nebo chybou je vytvoøena podrobná, èitelná zpráva, aplikace mù¾e navrhnout a co je tøeba udìlat. Mù¾eme také provést analýzu dané oblasti na¹í spoleènosti, abychom mohli provìøit dostupné metody jejího zlep¹ování. Distributoøi programu enova se ujistí, ¾e klient obdr¾í svého partnera, který svým zamìstnancùm poskytuje slu¾by, pomáhá pøi jeho zmìnì pro konkrétní spoleènost, editaci nebo roz¹iøování. Pokud se v praxi spotøebuje nìjaká dal¹í aplikace, partner ji pravdìpodobnì pøidá do prvního programu. Systém roste stejnì jako spoleènost.Program enova erp patøí mezi nejvýznamnìj¹í dodavatele v Polsku mezi nejlevnìj¹í a má mezi u¾ivateli pozitivní názor.