Mil ruske uhli

Workoholismus je zdravá du¹evní závislost. On je oddaný neustálé potøebì stavìt jeho cíle, v úspìchu kterého on vynechá rodinu, pøátele, odpoèinek a je¹tì spát. Samozøejmì, ¾e akce je nápoj z prvkù být zamìstnancem. Workaholismus je proto jedinou závislostí, která se s rozpaky nehromadí. Jak je v¹ak rozpoznat doma?

Garcinia Cambogia Actives

Workoholismus je obrovská potøeba nepøetr¾ité práce. Pacienti zacházejí s jakýmkoli libovolným okam¾ikem jako s èasem zabití. Pak mají nepohodlí a ¹patnou náladu. Èasto zùstávají v na¹ich kanceláøích po hodinách a prázdninách. V poslední dobì zanedbávají rodinu a mu¾i nemají ¾ádnou zábavu a nevedou své vá¹nì a zapojení. Velmi èasto zpùsobují neustálé bolesti hlavy, nevolnost, únavu a problémy se sbìrem a spánkem.

Pro usnadnìní léèby stojí za to zjistit dùvod tohoto tématu. Obvykle jsou spojeni s typickými perfekcionisty. Je tu spousta ambicí a potøebují v¹e, aby fungovaly jednodu¹e, velmi tvrdì, bez jakýchkoliv nedostatkù. Mnoho lidí si také myslí, ¾e workoholismus mù¾e být spojen s pocitem nedostatku hodnoty. Závislí lidé mohli èasto poèítat s hmotnými problémy v historii, co¾ je dùvod, proè jsou nyní závislí na tom, jak daleko mají vyu¾ít své kariéry ke zvý¹ení svých pøíjmù.

Workaholism, stejnì jako ka¾dá psychická závislost, má své vlastní negativní úèinky. Paradoxní sní¾ení efektivity a produktivity je mezi nimi stejné. Workaholics je pøepracován neustálým výkonem povinností a neuvìdomuje si, ¾e opravdu ztrácí spoustu èasu, napøíklad vzpomíná na kariéru a pøemý¹lí o v¹em. Nejhor¹ím vedlej¹ím úèinkem je ztráta péèe o polský ¾ivot, tak¾e závislí musí nutnì jít na dobrou psychoterapii.