Moderni kuchyoska loi

Moderní kuchynì by mìla být dodávána do moøe moderních strojù, nástrojù a nového pøíslu¹enství. Základní vybavení & nbsp; ji¾ není jen lednice nebo trouba. Kromì toho jsme schopni v kuchyni, jako mikrovlnná trouba, horkovzdu¹ná trouba, myèka nádobí a mimo jiné odsavaè kapuce. Velmi oblíbené jsou v¹ak stále tradièní mechanické vlky.

Nìkteré domy stále pou¾ívají ty, které jsou ovlivnìny klikou, kterou potøebujeme manuálnì otoèit. V dne¹ní dobì se v¹ak síla hodnì vyu¾ívá pro elektøinu, která nechce, abychom pou¾ili sílu. V¹echno je dnes vytvoøeno k ulehèení a urychlení práce èlovìka. Nìkdy se mi zdá, ¾e producenti se sna¾í o to, abychom se naposledy vylep¹ili. Necháváme mnoho vìcí, proto¾e nástroje dìlají v¹e pro nás. Na jedno období budeme mít problém vypláchnout nádobí, proto¾e pro nás je myèka. Zaèneme se zdì¹ovat zbytky, které zùstávají na talíøi, nebudeme vìdìt nic, co bychom mohli øezat bez pou¾ití profesionálních krájeèù. V¹e bude zkráceno na nejjednodu¹¹í èinnosti, jako je vkládání, odstraòování, nalévání atd. Proto pova¾uje za své hodnoty, proto¾e v nových dobách jsou lidé zaneprázdnìni a prostì nemají èas na takové práce. & nbsp; Jedná se o velmi nebezpeèné zaøízení. V¹echno je rychle vytvoøeno, nikdo se o nic cokoli. Nìkdy se mi zdá, ¾e poláci prarodièi a babièky jsou pohodlnìj¹í. Jejich kuchynì nebyly tak obtí¾né. Bylo dostaèující mít kachlová kamna a nìkolik nástrojù, a mìli také zázraky, které si je¹tì pamatujeme s pøídavkem jejich mládí. Ve vesnicích ve starých domech najdeme s mo¾ností takových kamen, které jsou v¾dy obyvateli. Lidé nedr¾eli krok s nejnovìj¹ími trendy. Nìkteøí si to prostì nemohou dovolit. Modernìj¹í technologie, nástroje, které potøebujete, a poèítat s tím, ¾e jejich èástka mù¾e být vysoká & nbsp; a odrazovat potenciálního kupce. Mù¾e mít také opaèný zisk a zákazník, kdy¾ vidí cenu, si koupí danou polo¾ku, proto¾e se mu zdá, ¾e pro tuto èástku je dokonalý.