Nasledky ede zony

Ministerstvo financí má rùzné formy ke sní¾ení ¹edé plochy a vymáhání splatných plateb. Mezi nimi probìhla spoleèenská kampaò, která podpoøila poptávku spotøebitelù po pøijetí produktu nebo slu¾by. Je tì¾ké øíci, jak efektivní byl tento boj: Poláci po celou dobu zacházejí s daòovým úøadem více ne¾ s na¹ím soupeøem, ne¾ se spojencem, tak¾e jsou ochotni radìji vydat do rukou potvrzení, ne¾ po¾adovat. Nebereme si zvyk shroma¾ïovat v¹echny dokumenty, abychom se k nim mohli kdykoliv vrátit, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi Skandinávci.

http://led-psc.pl/czhealthymode/multilan-active-pripravu-na-vyrazne-zlepseni-sluchu/

Fiskální úètenka je pro nás dal¹í, zbyteèný papír, který nám zaplní kapsy. Proè musím ukládat úètenky, pokud jsou umístìny na takovém dokumentu a takovým inkoustem, ¾e po dvou týdnech nemù¾ete vidìt, co by na nich bylo pùvodnì øeèeno?Jeden mù¾e mít pochybnosti o úèinnosti tohoto typu akce, ale ministerstvo pøi¹lo s nápadem, který nyní v èele Polákù zastøelil dobøe, a to loterie. Po nákupu minimálnì 10 PLN a obdr¾ení úètenky z tiskárny novitus hd e, se ka¾dý mohl pøihlásit na webovou kartu a udr¾et si loterii automobilu. Výherce loterie samozøejmì nav¹tívila veøejná televize.Domnívám se, ¾e taková øízení dávají mnohem vìt¹í smysl, ne¾ opakovat se na nudu, "vezmìte si fiskální pøíjem, nenechte mì od vás ukrást". Poláci nemají rádi, kdy¾ se uèí - je to asi nejjednodu¹¹í kvalita na¹eho stylu. Metoda hokejky nás také ovlivòuje daleko - komunistické síly se o tom dozvìdìly, pokud se opozice nesetkala s tváøí v tváø represím, ale upevnila se a vedla ke koneènému vítìzství. Mrkev se narodí mnohem lépe ne¾ hùlka, napøíklad mo¾nost vyhrát auto.Za¾ili jste dárek na vlastní kù¾i, proto¾e pøi nakupování v obchodì jsem obdr¾el kartu, která bude pøijímat body za ka¾dý zakoupený produkt. Dùle¾ité body byly je¹tì vymìnìny za vìcné ceny. Sna¾il jsem se nakupovat v moderním obchodì, i kdy¾ jsem k nìmu musel chodit asi tøi kilometry. Vzdal jsem se jen tehdy, kdy¾ jsem si uvìdomil, ¾e abych získal cennou cenu, musím jít na poslední scénu nakupovat po mnoho let. To je pøesnì to, co slibují ceny pro Poláky.