Navrhovani stranek rzeszow

Dùle¾itým úkolem fiskální tiskárny elzab je psaní informací o obchodu. Finanèní tiskárna, na rozdíl od pokladny, v¾dy pracuje s externím systémem, znamená to, ¾e to není poslední nezávislý pokrm. Tuto externí metodu lze modelovat na poèítaèi vybaveném softwarem urèeným pro danou oblast.

Komunikace se provádí napøíklad pomocí sériového rozhraní RS232. Tento pøístup nabízí mnoho mo¾ností analyzovat a shroma¾ïovat zprávy ne¾ prùmìrná pokladna. Dal¹í výhodou finanèní tiskárna je schopna tisknout i mimo obvyklé stvrzenek a faktur. Kombinace tiskárny a poèítaèe také zaruèuje velkou péèi o vydané dokumenty. K tiskárnì lze pøidat barevný TFT displej. Pro 4,3-palcový model. Musí být pøipojen k pouzdru nebo externì. Takový monitor je dán prostøednictvím vyhrazeného kabelu, obvykle dlouhého jednoho a pùl metru. Na tomto základním menu wy¶wetlaczu mimo zákazník mù¾e ukázat doklad o cenì nabízeného zbo¾í èi reklamních a propagaèních klipù jednotky. Tiskárna umo¾òuje prodej zbo¾í se jmény postav v délce nabízí vy¹¹í ne¾ normální pokladnu, napøíklad, jsou schopny vytisknout logo ve videu v titulní roli polské spoleènosti, NIP u¾ivatelùm na úètu, jako¾ i & nbsp; obdr¾ení èárových kódù. Tisky mohou být namontovány na papíøe, a ¹íøky papíru lze otáèet ve vztahu k potøebám u¾ivatele. Nìkteré fiskální tiskárny nabízejí nahrávání elektronické kopie na SD kartì. Pøístup k & nbsp; do mapových dat ulo¾ených na SD kartì lze stáhnout z vládní tiskárny nebo poèítaèe. Pøístup k informacím ulo¾eným na mapì SD kartu z poèítaèe prohlí¾et, kopírovat a podávání zpráv o v¹ech mo¾nostech, které po¾adovaných u¾ivatelem. Mù¾ete napøíklad vytisknout pøehled materiálù o tom, jaké zmìny daòových sazeb byly provedeny. Vybavení tìchto lidí není bì¾ná pokladna.