Nehody 11

Pøíèiny pøípadù jsou pravidelnì vy¹etøovány, tak¾e z pohledu toho mù¾e být sní¾eno riziko jejich opìtovného setkání. Výsledky výzkumu jasnì ukazují, ¾e pøíèiny nehod jsou velmi èasto jiným zpùsobem dohledu v podstatì bezpeènosti strojù. Problémy související s nesprávným pou¾íváním a provozem strojù se objevují v ka¾dé fázi ¾ivotnosti. Zpracovává poslední specifikaci, kdy a návrh, výrobu, provoz, údr¾bu, modifikaci apod.

Certifikace strojù vede k eliminaci nebezpeèí, která se mù¾e objevit na pracovi¹ti. Stroje, které pou¾ívají pou¾ité certifikáty, jsou otestovány a zkontrolovány z hlediska èitelnosti. Výzkum se zabývá jednotlivými odvìtvími a prvky. Zásada ¾ivota je analyzována a popisuje se, ¾e pomáhají zamìstnancùm v oblasti dobrého majetku od institucí a pøíslu¹enství. Potøeba osvìdèení jednotlivými stroji a nádobami je do znaèné míry výsledkem naøízení EU: platných smìrnic, vnitøních pøedpisù apod.

Bezpeènostní a hygienické pracovníky doufají, ¾e se úèastní kurzù a ¹kolení v oblasti certifikace strojù. Znalosti, zku¹enosti a umìní získal za dobu existence tìchto nákladù a ¹kolení pøidat do urèité procento sní¾ení poètu pøípadù na pokoji práci, a to jak fatální a jiní. Úèast na kurzech a cvièeních v oblasti certifikace organizací a pøíslu¹enství pøiná¹í zamìstnavatelùm celou øadu výhod. Vzdìlaní pracovníci jsou zaruèeny správné vlastnosti organizace a dodr¾ování norem dùvìry a bezpeènosti pøi práci.