Odbornych zku enosti a postupu

Jedna z nejpopulárnìj¹ích profesí, které chápou pøísahaný Krakov, umo¾òuje realizaci studií, díky nim¾ je dùle¾ité stát se jedním.Pøíslusný pøekladatel je osoba, která hraje pøevá¾nì v pøekladu oficiálního charakteru, a je také pou¾ívána k pøekladu stí¾ností nebo dopisù týkajících se autentizace pøepisù cizích jazykù. Jistì se také zabývá pøípadem soukromých osob a navíc pro potøeby státních orgánù: soudy, policie, státní zastupitelství atd.

Velmi cenný, který by mìl projít získat titul soudním pøekladatelem není nic pøíjemného. Základní podmínkou je, aby se kritéria pro dr¾ení polské obèanství èi státní konce èlenských státù Evropské unie, aby poskytli dùkaz o dobrém chování, stejnì jako uèit pol¹tinu. Sam Polish zkou¹ka pøijata pøed zku¹ební komise pod zá¹titou ministra spravedlnosti, skládá se ze dvou skupin, tj. Písemný pøeklad a pøeklad. Dùle¾itým z nich je schopnost pochopit z pol¹tiny do cizího jazyka a naopak. Zatímco ústní zkou¹ky kandidáti musí èelit po sobì jdoucí pøeklad a pøeklad dohledu. Jediným pozitivním úspì¹nì absolvovat test se chystá vytvoøit profesi a je souèástí z kandidátù na seznamu soudních pøekladatelù po pøedlo¾ení ministra spravedlnosti pøíslu¹né pøísahy øíká o odpovìdnosti, která pochází z povolání a dal¹í informace o chcianej svou dùkladností nestrannost a spravedlnost a povinnost zachovávat státní tajemství.

Pøíse¾ným pøekladatel by mìl pøedstavovat je¹tì v¹echny dokumenty, které byly pou¾ity v zaøízeních oficiálních dokumentù v poslední narození, oddacích a úmrtních listù, vysvìdèení, listiny, soudní rozhodnutí, advokát, finanèní zprávy, certifikáty, diplomy smluv.