Pevny filtr cmax

V mnoha prùmyslových odvìtvích, musíme nutnost vytvoøit odsávání prachu, které dìlají prachu smìs vzduchu výbu¹ný. Existuje normální procesy v minulosti v kombinaci se zmìnou uhlí, døeva v døevaøském odvìtví, biomasy, organických prachù vyskytující se v potravináøském prùmyslu, ale prach psaní v chemickém prùmyslu atd. Atex prach sbìratel, lapaè prachu je trhavina, která byla provedena v souladu se smìrnicí EU ATEX.

Pro odsávání prachu se vzduchem výbu¹ná zaøízení mají schopnosti a v¹echna zaøízení provedena v souladu s platnou smìrnicí 94 / ATEX 9EG. Mohou být pou¾ity k odpra¹ování prachu patøícího do tøídy výbuchu St1 a St2. Na¹e filtraèní plány mají 3D kategorie. Dosahuje souèasná je vytvoøit v jakémkoli místì, které je závislé na bezpeèné oblasti jako výbu¹ná, a to jak v místì a okolí 22 výbu¹ný.

MultiSlim

K ochranì zaøízení máme dvì dùle¾ité metody:

Metoda potlaèení výbuchuTato metoda pou¾ívá systémy, které automaticky reagují na vysoký tlak a udu¹ují výsledný výbuch. Systém je vybaven snímaèi tlaku, které zji¹»ují výsledný výbuch, dávají ho do ovládacího panelu, co¾ mìní spou¹tìní ventilu zásobníku hasicími látkami. Doba odezvy systému od detekce výbuchu a¾ po její zabíjení je pouze asi 60 ms. Velmi rychlé potlaèení generované exploze zabraòuje vzniku vysokého destruktivního tlaku.

Metoda odstraòování výbuchuJedná se o pou¾ití v¹ech druhù membrán nebo dekompresních panelù, které poskytují výbu¹ný tlak z chránìného zaøízení smìrem ven. Tímto zpùsobem bude tlak, který je v chránìném zaøízení, omezen na hodnotu, která není nebezpeèná. Pou¾íváme rùzné typy technických membrán: kruhové nebo obdélníkové, ploché nebo konvexní, vybavené snímaèem slz, tj. Ne z uhlíkových nebo kyselinovzdorných. Od cesty k velikosti plamene ohniska je nutné identifikovat nebezpeènou zónu poblí¾ membrány.

Kromì toho vyu¾ívání zranitelných oblastí v oblasti výbuchu konkrétním zaøízení, ka¾dý znak a jeho segmenty jsou spojeny v takovém systému, ¾e nebyly jediný pøípad, tvorba zdrojù vznícení prachu.