Pokladna a platba kartou

Uzemnìní je nejdùle¾itìj¹í slo¾kou ve¹keré elektøiny. Ka¾dý si myslí, ¾e v uzemòovacích vodièích není ¾ádné napìtí, a v nich by nemìl být ¾ádný elektrický proud, ale je to jen jinak… Ve v¹em jsou stovky metrù uzemòujících drátù nebo pár metrù, ale za jakým úèelem? Je to proto, ¾e zásuvka je uzemnìna, nepohybuje se v ní, kdy¾ k ní není nic pøipojeno? Jak mù¾ete uzemnit celou elektrickou instalaci? Pokud chcete znát reakci na poslední otázky, pøeètìte si tento text k jednotlivému konci.

Co znamená, ¾e je elektrická instalace uzemnìna? Dobrou odpovìï lze nalézt v jedné otázce a my vám ji pøiblí¾íme, jak ji máme. No, v ka¾dém domì, kde jsou zásuvky, jsou vedle fáze a neutrálního vodièe také vedeny zemnící vodièe. V ¾ádném pøípadì je netlaèí do polohy jednotlivých zaøízení. Tam jsou pak ochranné procesy, které jsou obvykle umístìny v domovním rozvádìèi, a odtud jsou vedeny na kovový prvek, který je snadno pøipojen k zemi. Pro co je vytvoøeno uzemnìní? Samozøejmì, jak jsme se zmínili døíve, uzemnìní je ochranná metoda, která byla ji¾ mnoho let pou¾ívána v domácích instalacích. Dal¹ím dùvodem pro uzemnìní je pracovní faktor, proto¾e díky tomu dobøe fungují plná zaøízení, která jsou v bloku. Pokud chcete získat standardní kabely, musíte pøemý¹let o tom, ¾e rozpoznávají rùzná oznaèení. Nejroz¹íøenìj¹í je ochranný vodiè PE, který je ¾lutozelený a PEN, co¾ je neutrální vodiè, který má ochrannou funkci. Tento proces má modrou barvu. Dokonce i zásuvky, které nemají uzemòovací kolík, jsou vlastní ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Tyto zástrèky mají obvykle znaèku (dvì pøekrývající se ètverce, co¾ znamená, ¾e by nemìly být uzemnìny.