Pokladny a faktury

Na základì vyhlá¹ky ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 o registraèních pokladnách se nìkteøí poskytovatelé slu¾eb potýkali s dilematem, zda lep¹í volbou pro jejich roli je fiskální pokladna nebo fiskální tiskárna. Pøesto mnozí daòoví poplatníci, kteøí uskuteènili ekonomickou kampaò pøi my¹lení na fyzické osoby, byli osvobozeni od souèasného cíle.

Léèila motoristy, lékaøe, právníky, kadeøníky, kosmetièky, vulkanizátory a ¾eny poskytující stravovací slu¾by. Práh, který usnadòuje povinnost registrovat elektronický obrat, je stále 20 000. Podle ministra bude nové naøízení umo¾nìno omezit utajení skuteèného obratu a souèasnì sní¾it ¹edou plochu.Pokladna se li¹í od tiskárny tím, ¾e toto èíslo je zcela nezávislé zaøízení, provozované prodávajícím a urèené k procvièování v¹ech typù obchodních èi servisních prací. Jeho základní (PLU se získává uvnitø. Toto zaøízení je trochu vìnováno poskytovatelùm slu¾eb a lehkým a støednì velkým obchodùm. Mù¾e také pracovat v reálných komerèních zaøízeních, ale systémový pokladník je èastìji spravován samostatnì, a» u¾ jde o knihu prodejního systému. Výhodou registraèních pokladen jsou také malé nákupní náklady, velký výbìr modelù, napøíklad pøenosný. Mezi nevýhody v¹ak patøí nedostateèný pøístup k vytváøení skladù pøímo ze zaøízení, nedostateèná mo¾nost vyu¾ívat komplexní systémy rabatù a vystavovat DPH faktury.Fiskální tiskárna Novitus bono nemù¾e fungovat sama, musí být pøipojena k poèítaèi a pokud plánujeme, budeme se o ni postarat. Je dána poèítaèovým programem, který je ovládá pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Tiskárny jsou pøedev¹ím data pro velké obchodní sítì s rozsáhlou komoditní databází (dokonce i desítkami tisíc produktù. Dal¹í výhody tìchto zaøízení, které zaznamenávají stejný zpùsob vystavení DPH faktury a dùle¾ité informace o inventáøi, a výhody jsou vysoké nákupní náklady a po¾adované poèítaèové knihy.