Pokladny wietoch owice

Registraèní pokladny jsou nepostradatelné pro místní firmy, které prodávají své produkty soukromým zákazníkùm, vèetnì malých obchodù, kolotoèù, kioskù apod. V tìchto oblastech se v¾dy setkáváme s nízkopodla¾ními pokladnami s jednou místností. Jedná se obvykle o levné, pohodlné a funkèní pokladny. Jejich zámìrem je v první øadì zaregistrovat transakci a doruèit potvrzení o koupi zákazníkovi.

To umo¾òuje dobrou kontrolu znaèky a kontrolu pøíjmù. Malé fiskální prostøedky obvykle nemají velmi rozsáhlé funkce, jako v pøípadì systémových pokladen, které se mohou setkat v obchodech. Stále èastìji v¹ak nabízejí jiné typy pokladen mo¾nost pøipojení èteèky èárových kódù nebo terminálu platební karty zvlá¹».

Formexplode

Výbìr pokladnyLevné pokladny se pohybují od 500 PLN do zhruba 1700 PLN. Na trhu existuje mnoho výrobcù, kteøí prodávají velmi velký výbìr. Je tøeba si uvìdomit, ¾e pøi výbìru pokladny vìnujte pozornost záruce, pokud je slu¾ba k dispozici. Je to jako byt, ve kterém si koupíme fiskální zaøízení a nabízí slu¾bu. Pøi výbìru pokladny je dùle¾itá práce, tak¾e pokladna by mìla mít velké klíèe a snadno podsvícený displej. Navíc, pøed nákupem stojí za to zkusit, jak nahradit papírovou pásku, proto¾e to pravdìpodobnì v¾dy konèí v témìø dobré komponentì a obvykle je tøeba ji snadno mìnit.

Jaké podmínky by mìly splòovat?Pokladna by mìla splòovat v¹echny po¾adavky ministerstva financí a dosáhnout zvlá¹tních funkcí, jako je dávání jiných mìn nebo tisk jasných názvù zbo¾í. Samozøejmì, pokladna by mìla vyøadit NIP spoleènosti z ka¾dého potvrzení. Vzhledem k tomu, ¾e existujeme v evropské skupinì, by na¹e nová pokladna mìla být pøipravena i na poslední, zákazník se mù¾e rozhodnout platit v mìnì euro a nejèastìji i populární malé fiskální èástky mají ochotu pøijmout platby v eurech. To je velmi dùle¾ité, proto¾e v ka¾dém stadiu mù¾e Polsko za¾ít euro. Kromì toho by mìla být pokladna vybrána na pozici se svými vlastními zaøízeními, jako je èteèka kódu, poèítaè, dal¹í displej, terminál, zásuvka na peníze nebo tyto váhy.