Pokyny pokladny

Ka¾dý podnikatel, který je fi¹kální pokladna v blízké spoleènosti, bojuje ka¾dý den s dal¹ími problémy, které mohou zpùsobit i pokrmy. Stejnì jako ve¹kerá poèítaèová zaøízení nejsou pokladny bez vad a nìkdy kazí. Majitel firmy není pøesvìdèen, ¾e kdykoli se záznamy hrají pomocí pokladny, mìl by mít druhé takové zaøízení - pouze v pøípadì poruchy tohoto klíèe.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pøi dal¹ím prodeji zbo¾í nebo pomoci mù¾e vést k ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, proto¾e to zabrání tomu, aby prodejní dopis byl poru¹en, kdy¾ se hlavní zaøízení rozpadne. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat úèetní knihu slu¾eb v hotovosti. Seznam zahrnuje nejen opravy zaøízení, ale také údaje o fiskální evidenci pokladny nebo výmìnu její pamìti. V servisních pracích je stále tøeba zadat jedineèné èíslo, které bylo daòovému úøadu pøidìleno daòovým úøadem, název spoleènosti a adresa prostor, v nìm¾ je èástka pou¾ita. V¹echny tyto tipy jsou platné pøi úspì¹ném auditu daného úøadu. V¹echny nové polo¾ky v pamìti pokladny a její zmìna patøí do èinnosti specializované slu¾by, s ní¾ by v¹ichni podnikatelé, kteøí pou¾ívají pokladny, mìli mít podepsanou smlouvu. Co je velmi dùle¾ité - mìli byste informovat daòový úøad o ka¾dé zmìnì pokladní slu¾by. Prodej za daòové èástky by mìl být provádìn v nepøetr¾ité technologii, tak¾e pokud je pokladna plná, musí být stanovisko vymìnìno za poslední, pøièem¾ pamì» je pøeètena. Ètení pamìtí pokladny mù¾e být - stejnì jako její zmìna - provedeno pouze autorizovanou entitou. Kromì toho musí být tato práce provedena za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Z ètení daòové pokladny se provádí pøíslu¹ný protokol, z nìho¾ jedna kopie pøechází do daòového úøadu a druhá na podnikatele. Potøebuje, aby byl tento protokol ulo¾en spolu s rùznými dokumenty pøipojenými k pokladnì - jeho postup mù¾e vést k ulo¾ení trestu úøadem.