Pou ita pokladna

Pokud zaèínáte svou ekonomickou roli, stojí za to peèlivì zkontrolovat, nebo nemusíte kupovat po¹tovní neo-nobs a pou¾ívat je ka¾dý den ve své domácí kariéøe. Polské pøedpisy velmi pomalu a pøesnì informují o tom, kdo chce mít pokladnu a kdo musí vystavovat potvrzení.

V roce 2015 byl poèet daòových poplatníkù, kteøí byli vhodní k získání dodateèných výjimek z úèelu vedení registraèních pokladen, výraznì ni¾¹í ve svìtì, co¾ znamená, ¾e daòová pokladna se stává nutností pro stále vy¹¹í skupinu obèanù.

Spolu s rùznými ustanoveními zákona o DPH jsou v¹ichni daòoví poplatníci v polském regionu povinni pou¾ívat registraèní pokladny pro prodej osobám, které nevykonávají podnikání. Daòoví poplatníci mají povinnost pou¾ívat registraèní pokladny v pøípadì registrace prodeje zemìdìlcùm s pauzou. Pouze daòoví poplatníci, jejich¾ roèní pøíjem pøesahuje èástku 20 000 PLN, musí získat daòové èástky.

Stojí za to dodat víc a skuteènost, ¾e autoservisy nemusí pou¾ívat pokladny, pokud jsou jim písnì nabízeny pøímo v autì. V tìchto mo¾nostech poskytují autoopravny slu¾bu a neprodávají urèité zbo¾í. Daòové úøady také uvádìjí, ¾e v takovém úspìchu na fakturách vystavených pro opraváøské slu¾by nezadávejte sestavené souèásti, proto¾e specifikace tìchto úèinkù mù¾e zpùsobit obtí¾né získat osobu oprávnìnou k osvobození od daòových registraèních pokladen.

Ve svém svìtì jsou od pokladen vyòaty i dodavatelé elektøiny a spoleènosti poskytující telekomunikaèní, poji¹»ovací a finanèní slu¾by. Mohou si poøídit fotografie od spoleèností, které poskytují slu¾by související pøímo s realitním trhem. Rovnì¾ je tøeba si uvìdomit, ¾e spoleènosti, které nabízejí zásilkový prodej, nemusí mít z pokladen více, proto¾e platba se v¾dy provádí na bankovním úètu. Pouze taxikáøi a dal¹í spoleènosti, které poskytují slu¾by osobní dopravy, ji¾ nemohou mít výjimky pro obrat do vý¹e 20 000 PLN.