Povinnosti zamestnavatele zaznamy o pracovni dobe

Podle vyhlášky ministra hospodářství ČR 8. července 2010 ve skutečnosti jsou minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci související s možností provozování výbušné atmosféry v pracovně (Úřední věstník ze dne 30. července 2010 odpovědný každý vlastník, v jehož závodě jsou nasměrovány technologie ohrožující nebezpečí výbuchu, vytvořit příslušný dokument uvedený v právním bodě.

Dokumenty na ochranu proti výbuchu jsou dokumenty na ochranu proti výbuchu (zkráceně DZPW, které striktně upravuje zásady chování v potenciálně nebezpečné atmosféře a ukládá zaměstnavateli řadu povinností, které musí být splněny, aby se snížilo riziko vznícení a výbuchu. Zaměstnavatel odpovídá za:- zabránění vytváření výbušné atmosféry,- prevence vznícení ve výše uvedeném atmosféra,- omezení negativních účinků možné exploze, aby byla zajištěna ochrana zdraví a pohody zaměstnanců.

Zaměstnavatel musí poskytnout a specifikovat záruky. Dokument před vydáním musí obsahovat popis systematické kontroly bezpečnostních opatření, lhůty pro údržbu zařízení, posouzení rizika výbuchu, pravděpodobnosti zdrojů zážehu, typů použitých technologií, zařízení, látek, které jsou potenciálními zdroji, odhadovaných účinků jakéhokoli výbuchu. Kromě toho musí pracoviště oddělit příslušné prostory na povrchu nebezpečí výbuchu a určit míru pravděpodobnosti, že v nich dojde k výbuchu.Zaměstnavatel je nucen učinit příslušná opatření v oblasti zabezpečení údajů ze zákona. Dokument by měl být uspořádán před poskytnutím ohroženého pracoviště zaměstnanci. Nebezpečné polohy by měly být jasně označeny žlutou trojúhelníkovou značkou s černým rámečkem a černým nápisem EX uprostřed. V DZPW se zaměstnavatel zavazuje evakuovat v případech, kdy je ohrožen.