Provozovat firmu a pracovat na plny uvazek

Poèítaèové programy pro provozování spoleènosti, pova¾ují za úkol úèinnì pomoci va¹í spoleènosti v kariéøe a rùstu. Vybaveny øadou volitelných modulù, usnadòují správu vèetnì zlep¹ením pøístupu k údajùm, pomoci pøi jejich zkoumání také k identifikaci trvalých a malých bodù podnikání.

Po zakoupení zákazník obdr¾í standardní univerzální verzi softwaru. Proces pøizpùsobení práce potøebám jednotlivého podniku je nutný pøi optimálním ladìní systému.

Implementace CDN XL prochází nìkolika etapami. Jejich prùbìh se aplikuje na potøeby dané spoleènosti, a proto první krok Analýza pøed implementací spoèívá v seznámení se s problémy a potøebami klienta specializovanou implementaèní spoleèností. Bìhem tohoto období jsou také stanoveny koneèné náklady. Druhou úrovní je technická instalace s poèáteèní konfigurací programu a jeho testy a ¹kolení zamìstnancù. Tentokrát pøiná¹í pøevá¾nì nové informace, tak¾e bere v úvahu èas potøebný k pou¾ití nových softwarových záplat.

V dal¹ím kroku se vytvoøí projekt ve výrobních tøídách s provedenými opravami, vstupními stavy zbo¾í, dodavateli, platbami a úèetními úèty. Od tohoto okam¾iku zamìstnanci klienta v souèasné dobì pracují na nejnovìj¹ím softwaru a v¾dy potøebují podporu, proto¾e zmìna pøiná¹í s sebou trochu strachu a potøebu vnést nové formy softwaru pøedtím, ne¾ se brání rutinním akcím a stabilizuje se. A pak mù¾ete také usnadnit práci s individuálními po¾adavky. V zadní èásti jsou implementovány nejnovìj¹í vylep¹ení, které zaji¹»ují bezpeènostní politiku - napø. Omezení pøístupu jednotlivých klientù ke specifickým segmentùm softwaru s cílem omezit podvody.

Implementace programù CDN XL na rozdíl od ka¾dodenní instalace je procesem plného ladìní verze programu na potøeby podniku a pøedpokládá se, ¾e je souèástí implementaèní smlouvy a zahrnuje náklady v závislosti na rozsahu implementace.