Prvni pololetni prace na easteeny uvazek

Mnoho mu¾ù, z jiných dùvodù, se kvalifikuje na místo mimo na¹i zemi. Neznamená to, ¾e nechtìjí být výraznì identifikováni s polskou státní pøíslu¹ností nebo nemají pocit návratu do své domovské zemì. Existují lidé, kteøí pøi pobytu v zahranièí plánují koupit nemovitost, která bude urèena k pronájmu. Lidé, kteøí pracují mimo Polskou republiku, doufají, ¾e se v Polsku budou ucházet o hypotéku, a proto nejen koupit pozemek ve svém domovském regionu, ale také hrát své mo¾nosti. Je v¾dy pøirozené, ¾e vy¾adují mírnì odli¹né dùvody, ne¾ ti, kteøí jsou zamìstnanci v Polsku.

Za prvé, nìkteré banky vám umo¾òují po¾ádat o hypotéku pouze na osoby, které pracují na vklad hotovosti na bankovní úèet. Jak víte, scénáø je souèasný ¹patný, proto¾e zahranièní firmy provádìjí pøevody pouze na osobní úèty zøízené v místních bankách, nebo také v situacích kontrol. V takových pøípadech byste mìli po¾ádat o dodateènou dokumentaci o va¹em pravidelném pøíjmu. Kromì toho, pokud jde o lidi pracující za zdí ve vìt¹inì pøípadù jsou nastaveny na vy¹¹í po¾adavky na jejich vlastní pøíspìvek. Tak¾e pro zamìstnance pracující v zahranièí, ale obvykle v nìkteré ze zemí EU, ¾e banka zvý¹í hodnotu pøínosu dal¹ích 20% z ceny (u lidí, kteøí hrají v Polsku hodnoty vlastního pøíspìvku do konce roku 2014 je pouze 5%, ale i pro dámy hrající v Americe - hodnota jiného pøíspìvku bude 50%.

Banky by samozøejmì chtìly pøelo¾it dokumenty potøebné k získání hypoteèního úvìru, tj. Rodného listu, dokladu potvrzujícího, ¾e jste byli ve spojení s majitelem, sòatek. Pøeklad ¾ádosti o hypotéku lze vy¾ádat u pøekladatelské agentury specializující se na fyzické a profesionální pøeklady. Nabídku kanceláøí lze nalézt na stránkách i po kontaktování vybraného pøekladatele. Banky, které nevy¾adují pøedlo¾ení dokumentù potøebných k získání úvìru na bydlení, jsou Nordea a Deutsche Bank.