Sazby spotoebni dani 2016

Kdy¾ zaèínají platit nové daòové sazby, musí podnikatelé pøeprogramovat registraèní pokladny. Zmìna sazeb daní je krokem pro investory, ¾e potøebují provést softwarové zmìny v prodejních úèetních zaøízeních, tj. V pokladnách. Jak a kde jej mù¾ete pøipravit? Pokladní slu¾ba je prostøedí, ve kterém jsou pokrmy regulovány nejen pro pøezkoumání. Kdy¾ u¾ je známo o zmìnì darovacích sazeb v takových problémech, zaène to být pøeplnìné.

Pokud pøepracování pokladny neexistuje nepøetr¾itì a fronta je velmi odli¹ná, nestresujte. Je dùle¾ité, abyste to udìlali sami, ani¾ byste pou¾ili slu¾by odborníkù. Staèí, abyste se dostali k u¾ivatelské pøíruèce a krok za krokem ji dosáhli v souladu s komentáøi výrobce. To, ¾e v¹echny sazby musí být nastaveny ruènì. Je to velmi nepøíjemné, pokud jsme naprogramovali tucet èlánkù o vý¹i danì.Zmìna sazby DPH ve viditelných èástkách by nemìla být pro podniky problémem. Pokud je v nìm nìkolik skupin zbo¾í a pokladny nejsou pøímo pøipojeny k prodejním systémùm, mù¾e být operace provedena rychle. V pøípadì takových pøipojení hodnì závisí na hodnotì softwaru.Obtí¾ vzniká, kdy¾ zbo¾í pøechází mezi jednotlivými sazbami DPH. S hotovostními systémy, které pracují s levným softwarem, mù¾eme èelit problémùm. Normální programy, které nemají mo¾nost filtrování, tøídìní zbo¾í nepøispívají k rychlému vyhledání, napøíklad výrobce, z èásti nebo celého èárového kódu tag jiné, bì¾nì nám urèí skupiny produktù do nové místnosti daòové sazby. V takovém programu bude nutné opravit ka¾dý soubor ruènì.Nové sazby DPH mohou pøinutit nìkteré daòové poplatníky ke komunikaci s pokladnou. Naposledy je spojen s pøedchozí stavbou nebo s celkovou èástkou tzv obnovení, které vám neumo¾ní zadat dal¹í opravu cen DPH.Jediné platí pro zaøízení, která zaujmou poèet zpráv kolem roku 1825, proto¾e brzy v takové pokladnì zaplní pamì». Je lep¹í získat novou pokladnu. Technologicky nová pokladna bude zárukou hladkého vstupu do pozice s platnými sazbami DPH.