Servisni pokladna novitus maly plus youtube

Pokud jste majitelem nìjakého zaøízení nebo domu pro stravování, víte velmi dobøe, ¾e rychlost u¾ivatelské slu¾by je nejdùle¾itìj¹í výzvy, kterým èelíte. Nicménì nemù¾ete odhadnout, ¾e velkým dùrazem na tento aspekt není jen rychlost pøípravy objednávky, ale také zavedení pøíkazu k metodì a její pøedání ve fiskální kapse.

https://m-amulet.eu/cz/Money Amulet - Síla přitahování peněz a štěstí!

Je-li va¹e místo vyzdobeno ve starých nebo nìkolika pokroèilých nebo zastaralých pokladnách, pak tento rozsah výraznì prodlu¾uje dobu poskytování slu¾eb zákazníkùm, co¾ pøímo pøiná¹í jeho spokojenost a jeho zacházení s poskytovanými slu¾bami!Stále existuje velmi dobré zaøízení pro svatbu na trhu a stravovací prùmysl mù¾e vyu¾ívat stále více technologicky vyspìlých øe¹ení, která pøímo ovlivòují hodnotu poskytovaných slu¾eb! A naprosto s takovou prací, která udr¾uje plán zlep¹ování kvality cateringových slu¾eb, slou¾íme. Musíme vám nabídnout nápoj od nejrozvinutìj¹ích èí¹níkù a barmanských produktù - programu Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ití je nejen intuitivní, ale také velmi podobné práci na staré pokladnì, tak¾e lidé nebudou obtí¾nìj¹í se pøizpùsobovat moderním øe¹ením! Kromì toho se celý program dodává v dotykovém stylu a poskytuje jeho velmi dùle¾itý výbìr objednávek. Také identifikace èí¹níka je charakterizována znaèným technickým pokrokem a jednoduchostí obsluhy, proto¾e je to zadáním kódu, který je pro danou osobu vhodný, nebo dokonce jednodu¹eji pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos & nbsp; je koneèný "Musí mít", pokud se staráte o zákaznický servis na nejvy¹¹í úrovni svìtové úrovnì! Gastro Pos je pou¾íván a respektován v mnoha skvìlých restauracích a skvìlých barù! Tak¾e nemyslete na to, ¾e chvíli déle a aby se va¹e restaurace stala je¹tì vy¹¹í úrovní!