Smirnice eu o pudi

Smìrnice EU Atex stanovuje základní po¾adavky, které jsou po¾adovány v¹emi výrobky, které jsou urèeny pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Související standardy funkènì s informacemi vymezují specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù organizovaných v jednotlivých èlenských státech jsou regulovány po¾adavky, které nejsou specifikovány smìrnicí ani vnitøními normami. Vnitøní pøedpisy nemohou být v rozporu s ustanoveními smìrnice, ani nemohou proniknout, aby zpøísnily po¾adavky stanovené smìrnicí.

Smìrnice Atex byla pøedstavena v Bytí, aby se minimalizovalo riziko spojené s pou¾itím jakéhokoli pøedmìtu v oblastech, kde mù¾e být výbu¹ná atmosféra.Výrobce nese velkou odpovìdnost za to, zda urèitý výrobek podléhá posouzení schválení z dùvodù atex a pøizpùsobení daného produktu souèasným hodnotám.Schválení typu Atex je uveøejnìno pro výrobky, které jsou vystaveny nebezpeèí výbuchu. Zóna ohro¾ení pøi zahájení provozu má prostor, kde se vyrábìjí, pou¾ívají nebo skladují látky, které mohou v kombinaci se vzduchem vytváøet výbu¹né smìsi. Zejména se zdá, ¾e vìt¹ina tìchto látek je: kapaliny, plyny, prach a hoølavé vlákna. Mohou existovat napøíklad benziny, alkoholy, vodík, acetylen, uhlí, prach z døeva, zinek.Výbuch nastane, kdy¾ velká èást energie pocházející z úèinného zdroje vznícení vstoupí do výbu¹né atmosféry. Po zahájení ohnì se vrací do výbuchu, co¾ urèuje velké riziko pro lidskou existenci a zdraví.