Spermova banka v nimecku

Semenní banka (spermie je domov, ve kterém se skládá dárce spermatu. Vy¾adují splnìní specifických kritérií. Za prvé, v jejich spermatu by mìla být dostateèná spermie (minimálnì 40 milionù na 1 mm s dostateènì vysokou pohyblivostí. Dárce musí mít velkou fyzickou formu, mù¾e ¾ít a¾ do 35 let a nemá ¾ádné zátì¾ genetických onemocnìní.

Kromì toho se hodnotí jeho vývoj, barva tìla, barva oèí a srsti a co je dobré, vzdìlání (minimální prùmìry. Podle práva EU je spermie podrobena bez poplatkù. Pro vynalo¾ené náklady je zvolena pouze kompenzace, napø. Pøístup (max 700 PLN.První etapa kvalifikaèní dárce je upøímný rozhovor, bìhem kterého mu doporuèil øadu otázek o výskytu pohlavních nemocí a tvoøí rodinu. Pozdìji zkoumal nedostatky v budovì ke kontrole, zda je nositelem infekèních onemocnìní (napø. HIV, shromá¾dìných spermatu a moèové trubice tamponem. Pokud bude ka¾dá podmínka provedena, sperma se dostane do banky spermií pùl roku. Teprve po doba proudu provádìné nový test na základì øídí semeno specifické postupy. Dárce musí s bankou podepsat smlouvu - klinik musí vìnovat plnou pozornost správnému uchování spermatu. V domácím regionu je praxe darování spermií je¹tì málo známá, a proto materiál není nikdy znièen.Chcete-li èerpat z banky teoreticky, ¾e nìkteré. A podle polského práva nemù¾e osamìlá milenka vzít spermovou banku (dítì musí být také rodièem a matkou pod jeho pravomocí. Nejèastìj¹ími klienty tìchto klinik jsou sterilní páry a hosté, kteøí nesou genetické nemoci, které nechtìjí pøedávat svým synùm.