Stlaeene vnitoni organy

Kolposkopy jsou zaøízení lidí hledat ¾enské vnitøní orgány, které tvoøí vulvu, pochvu, dìlo¾ní hrdlo a dolní èást dìlo¾ního kanálu. Existuje tedy optické zaøízení, které lze porovnat s nìèím, co je ve zpùsobu mikroskopu. Chrání gynekologa pøi jejich profesi, proto¾e díky tomuto pøístroji mohou zkoumat ¾enské orgány v pravém zvìt¹ení se skuteènou pøesností.

Drivelan Ultra

Kolposkopy byly gynekologii a zku¹enostem ¾enských reprodukèních orgánù prezentovány konstruktérem, lékaøem a technikem Hansem Hinselmannem za rok tisíc devìt set dvacet pìt. Dnes díky nìmu mù¾eme díky kolposkopu rychleji najít nemoc, kterou nelze bìhem rutinního vy¹etøení pozorovat. Kolposkop pak není pouze aproximaèním nástrojem. Kolposkopy mohou také vzít èást dìlo¾ního èípku, èást dolního kanálu, vulvy nebo pochvy, tak¾e je mù¾ete objevit a zjistit, zda v nìm jsou nìjaké zmìny. V souèasné dobì je medicína zvlá¹tì rozvinutá. Lékaøi jsou schopni vyrovnat se s mnoha chorobami, které byly také nevyléèitelné do posledního. Nicménì, rakovina je nejnovìj¹í nemocí, ¾e lék není dobrý. Pøíli¹ pozdì zji¹tìné zmìny rakoviny nejsou témìø léèitelné. Díky tomu, ¾e máme k dispozici kolposkopy, mù¾eme najít tuto nevyléèitelnou chorobu v tak nízkém stadiu, ¾e existuje velká ¹ance ji vyléèit. Bì¾né gynekologické vy¹etøení vidí pouze velké povrchové zmìny. Cytologie doporuèená gynekology existuje pro detekci rakovinových bunìk, ale pouze ve významnìj¹ím stadiu neoplastických lézí, kdy mohou být ji¾ pøíli¹ velké. Statisticky je o¹etøeno lékaøi, ¾e cytologie je v bytì jen sedmdesát procent, aby nalezla rakovinu, a to zejména ve vysoce pokroèilém stadiu. Naproti tomu kolposkopie provádìná lékaøi as pomocí zaøízení, jako jsou kolposkopy, doká¾e detekovat zmìny a¾ devadesát procent. Nejlep¹í doporuèená cesta je také doporuèena specialisty specialistù, co¾ umo¾òuje prakticky jistotu detekce mo¾ných zmìn, a to i v nejni¾¹ím stadiu jejich rùstu, a co se dìje, rychlá reakce lékaøe, poskytnutí vhodných lékù a extrémnì vysoká ¹ance na vyléèení této výjimeèné choroby.