Strategie rozvoje spoleenosti

Celý personál polských analytikù a ¹pièkových mana¾erù pøemý¹lí o tom, jak zlep¹it fungování svých vlastních firem, abych mohl bojovat se svými západními protìj¹ky. Nikdy není rychlé najít pro toto téma správné øe¹ení. Polské úøady a spoleènosti ka¾doroènì ztrácejí velké mno¾ství penìz v dùsledku následných ztracených tendrù na velké investice.

Pokud by tento trend mohl být zmìnìn, dostali bychom ¹anci získat peníze, které by se dostaly do na¹í vlastní ekonomiky, jakmile by to dalo dobrý dùvod k rùstu. Mezitím jsou tyto tendry øízeny pøevá¾nì západními spoleènostmi. Poláci trpí posledním titulem finanèních ztrát, napøíklad v dùsledku investic do cílù, které pozdìji nemají nadìji na provedení.Tvrdí se, ¾e fronta se pøesune do tzv integrovaného systému øízení. Dnes není moc mnoha spoleèností soustøedìna do rukou jedné osoby a v¹ech výborù, nebo dokonce sdru¾ení lidí. V dùsledku toho je rozhodovací proces výjimeènì del¹í. Èasto jsou rozhodnutí zahájena, kdy¾ je skuteènì pøíli¹ pozdì.Tento problém si v¹imla i polská vláda, která si ho chce pozornì prohlédnout. Vyjadøuje se, ¾e se zøizuje zvlá¹tní výbor, který má v úmyslu se zajímat o analýzu dobra v plánu na odstranìní zbyteèné byrokracie, která zasahuje do efektivního rozhodování.Polsko má nejvy¹¹í poèet úøedníkù v Evropské unii, kteøí se na jednotlivce dívají. V této roli bychom mìli jít pøíkladem z Nìmecka, které pøed pìti lety schválilo øadu zákonù, které projekt hrál s zbyteènou byrokracií. Díky tomu, ¾e má je¹tì ménì úøedníkù, zaèal stát ¹etøit. Je to dokonce i proto, ¾e jim nemusí dávat mìsíèní platy. A lidé - zejména ti na nejvy¹¹í úrovni státu - vydìlávají hodnì.Do dne¹ního dne si nìkteøí z nich myslí s nìmeckým státem o vý¹i placeného odstupného, které je pro nì pøíli¹ malé.