Technicky stav dla by

Pøesné urèení stavu a povahy zatí¾ení je nezbytné k posouzení technického stavu zaøízení, výbìru materiálù, prohlá¹ení o pøíèinách po¹kození nebo zmìnách a zmìnách.

Bliss Hair

V systému s vý¹e uvedeným pou¾íváme numerické metody pro pøesné urèení úrovnì zatí¾ení v souèasné metodì koneèných prvkù (FEM.Metoda koneèných prvkù se mù¾e vztahovat i na statické a dynamické prvky. V dynamických otázkách hrají klíèovou roli napøíklad rychlost zmìny zatí¾ení, tøení a mediální toky. Výpoèty mes se pou¾ívají více k urèení pøíèin selhání a po¹kození.Typické analýzy týkající se výpoètu mes se týkají ka¾dého:- ovìøení stavu napìtí a kmenù ve smyslu urèení kritických míst,- úprava stavu na konci sní¾ení intenzity stavby,- ovìøení pøíèin ¹kod a jejich my¹lenku vykoøis»ování,- modelování odlitkù a tokù.Kromì toho mají mesové výpoèty také velmi významné místo v námoøním prùmyslu. Pøi konstrukci plovoucí nebo ponorné konstrukce se podrobná analýza FEA o jejich silných a výjimeèných charakteristikách zastavuje pomocí estetických a finanèních øe¹ení.Nejefektivnìj¹í je provést pøedbì¾né analýzy v první fázi projektu. Tím se zabrání chybám v dal¹ím návrhu. Nejdùle¾itìj¹ím faktorem výpoètu je kontrola okam¾ité pevnosti navr¾ené konstrukce. Jak jako celek, tak i v kritických uzlech. Mezní výpoèty se také pou¾ívají k odhadu únavové síly.V minulých letech docházelo k revoluci ve výpoètech nepoøádek a postupnì se posunulo z nepøípustnosti místního vyjádøení materiálu. Pokud jde o poslední, mù¾ete rychle nastavit extrémní otázky a chránit vodní katastrofy, které mohou nastat. V souèasné dobì existují práce na vývoji standardù pro minimalizaci ¹kod zpùsobených pøi srá¾ce. Obrovský pokrok ve výpoètu nepoøádek zaèal projekty EU "Harder" a "Cíle". Výkresy z výpoètù nepoøádkù se zvìt¹ují.