Typy dotykovych obrazovek

GASTRO POS je program, který umo¾ní krátký a intuitivní prodej, vyvinutý v nìkolika pohybech pøes dotykovou obrazovku. Jako velmi zajímavý plán na cateringovém námìstí je velmi oblíbený u pøedních kuchaøù restaurace. Jeho intuitivní ovládání funguje v knize pro èí¹níky a také usnadòuje ¹kolení nových zamìstnancù.

Díky velmi oblíbenému a intuitivnímu ovládání nepotøebuje drahé a dlouhé tréninky a extrémnì praktická forma pou¾ívání dotykové obrazovky v kombinaci s velkým rozsahem funkcí je ideální pro malé, jednoduché prostory i pro gastronomii.

Individuální výbìr funkcíDíky mnoha pracovním místùm a POS modulùm GASTRO je to extrémnì flexibilní systém, který pøijmeme na trhu. V souvislosti s profilem areálu nebo barem, hospodou a dokonce i restaurací si mù¾ete pøizpùsobit a pøizpùsobit mo¾nosti, které budou pro va¹e potøeby nejzáva¾nìj¹í.

bezpeènostPøihla¹ování na¹ich lidí do programu zadáním jedineèného kódu, otisku prstu nebo pomocí magnetické karty také umo¾òuje plné sledování jeho pracovní doby i ovoce, které vytváøí. Ve vztahu k místu mù¾ete také nastavit pohled na mo¾nosti tak, aby byl pøizpùsoben právùm osoby, napø. Èí¹ník vidí pouze prodej, mana¾er vidí prodej a fakturaci, majitel je úvodem k celkovým mo¾nostem. GASTRO POS umo¾òuje minimalizovat domácí ztráty a zvý¹it zisky. Pos gastro program usnadòuje a øe¹í úètování v gastronomii.

Výhody programu:

podpora na dotykové obrazovce, s nìkolika málo kliknutí;pøizpùsobení obrazovky potøebám;kontrola faktur a objednávek;transparentnì navr¾enou obrazovku pro vykostìní;obrazová prezentace místnosti;vyrovnání èí¹níka ve v¹ech vìcech;úspora pracovní doby;¾ádné potí¾e s úpravou nádobí;spolupráce s kuchyní;kontrola objednávek a úètù;flexibilní tvorba cen;kontrola zavedených slev;kompatibilita s hotelovými systémy a nástroji pro speciální operace.