Uees v bydgoszcz

Rychlé potlaèení výbuchu i v jeho poèáteèním stadiu ¹íøení je úèinným prvkem zabezpeèení prùmyslových zaøízení, ve kterých je poèátek umístìn, v uzavøeném prostoru nebo neúplnì obsa¾eném. Rychlé zji¹»ování zvý¹ení tlaku v zaøízeních je jedním z hlavních faktorù, který vám umo¾ní vyhnout se explozi.

Hlavním úkolem systému RLZ je pùsobit proti vzniku vysokého tlaku bìhem výbuchu, díky nìmu¾ se znièí znièení ve výstavbì, sní¾í se prostoje a pøedev¹ím se vyvíjí bezpeènost lidí. Systém HRD je urèen k ochranì nádr¾í a sil obsahujících prá¹kové látky, mlýny, míchadla, filtraèní systémy, su¹ièky a mnoho podobných prùmyslových zaøízení.Ka¾dý systém, aby mohl pracovat moudøe a ji¾, by mìl le¾et s profesionálními prvky, jako jsou tlakové a optické senzory vlo¾ené v organizacích i ve výrobních halách, øídícím systému a láhvi obsahující kalící látku.Strategie léèby je zalo¾ena na testu a zpracování indikací a silné a dùle¾ité reakci. Detekce výbuchu se provádí pomocí senzorù tlaku, jisker a detektorù plamene. Kdy¾ se objeví plamen nebo jiskry, nebo kdy¾ zvý¹ení tlaku pøekroèí maximální pøijatelný bezpeènostní rozsah, jsou znalosti ihned odeslány do øídícího centra, které zaruèuje zpracování dat a v pøípadì potøeby okam¾ité otevøení ventilu válce obsahujícího chemickou látku. Jakmile se kontrolní organismus zaène realizovat, hasicí chemikálie se nastøíkají pomocí speciálních trysek, co¾ má za následek velmi neoèekávané a úèinné potlaèení výbuchu. Nejdùle¾itìj¹í vlastností, která charakterizuje systém HRD, je reakèní doba, která se mìøí v milisekundách od okam¾iku, kdy je zji¹tìno zvý¹ení tlaku a¾ do rozprá¹ení látky.