Uhasit po ar v komini

Po¾áry, které vznikají v uzavøených prostorách s malou kubaturou, jsou zpravidla zhasnuty pøi zachování vodní páry.Pára je nastavena v interiérech, kde je hmotnost asi 500 m3. Pak by mìly být tìsné.Pára jako metoda ha¹ení "páøení hasicího páru" na otevøených povr¹ích není pravdìpodobnì pou¾íváno kvùli jeho extrémnì jednoduché mìrné hmotnosti, co¾ se projevuje tím, ¾e se neoslabuje vhodná koncentrace hasicích prostøedkù.

Také v úspìch malé, ale vyu¾ití parní kabiny unikajících ha¹ení je trochu úèinnìj¹í a efektivnìj¹í.

Nejbì¾nìj¹í místnosti, ve kterých se vodní pára zabývá bezpeèností a uzavøením po¾árù, jsou: su¹árny pro hoølavé materiály a døevo, èerpání ropných produktù, vulkanizaèní kotle, rektifikaèní sloupy a lodì.Tento hasící prostøedek je umístìn a uhasit po¾áry pevných pøedmìtù, které nemohou být uhaseny na konci kontaktu s vodou.

https://farin-dr.eu/cz/

Vodní pára musí být pou¾ívána a pou¾ívána k ha¹ení po¾árù kapalin, jejich¾ teplota je souèasnì 60 ° C. Zachycení nebo zaji¹tìní po¾áru s parou bude poslední silnìj¹í, èím vìt¹í je bod vzplanutí kapaliny.

Pou¾ití páry zpùsobuje zøedìní hoølavých alkoholù ve spalovací oblasti. Existuje také sní¾ení koncentrace kyslíku na hodnotu, pøi ní¾ je dal¹í spalování ¹patné. Ve smìsi par a plynù v oblasti spalovací zóny a nebezpeèí po¾áru zpùsobuje 35% koncentrace vodních par inhibici procesu hoøení a nedostatek dal¹í mo¾nosti hoøení.

Hasicí proces je rozhodnì velmi úèinný pøi pou¾ití nasycené páry, která je pod tlakem 6 a¾ 8 atmosfér.