Uzemnini dratu n

Elektrostatické uzemnìní je mimoøádnì dùle¾itým momentem v sektoru a pøepravou hoølavých alkoholù a jejich vlastních látek, jako jsou kapaliny nebo prá¹ky. Kdy¾ se elektrostatický náboj shroma¾ïuje v blízkosti hoølavých materiálù, vzniká nebezpeèí.

V Evropì se ka¾doroènì zavazuje k více ne¾ 400 nehodám zpùsobeným tìmito èinnostmi. Zapálení, po¾áry, a dokonce i zaèátky je naprosto reálné nebezpeèí, èlovìk je zdravý pracovník a investor v terénu.

Zde zaznamenáváme mechanismy a systémy elektrostatického uzemnìní. Jejich hra na mysli je zamìøena na propojení ohro¾ených prvkù s nízkoodporovým procesem, dokud není uzemnìna vhodnou svorkou. Na trhu existuje velké mno¾ství jejich metod - za¹krtnutých, ¹roubovaných, kombinovaných v krytu kontejneru. Pokroèilej¹í systémy také umo¾òují sledovat uzemnìní v reálném poøadí. Pøi integraci s vlastním zaøízením nemohou v pøípadì problémù s uzemnìním vydávat materiál nebo na nìm pracovat. Nìkteré metody tuto mo¾nost fyzicky blokují zavøením ventilu nebo výplnì, co¾ je u¾iteèné v pøípadì selhání spolupracujících zaøízení nebo pokusù o obcházení zabezpeèení. Toto standardní øe¹ení se èasto pou¾ívá pro ¾eleznièní a silnièní cisterny.

Bì¾ný problém s pou¾itím svorek na zaøízeních, která jsou opatøena laky, barvivy, rozpou¹tìdly nebo pryskyøicemi, je obtí¾né zcela omezit proces placení povrchu materiálem. Elektrostatické uzemnìní izolaèní vrstvy je pak mo¾né èásteènì nebo úplnì vylouèit. Výsledkem je nejen zaøízení, ale také nádoby a kontejnery umístìné pro skladování vý¹e uvedených materiálù.