Uzemnini tt

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾ení rizika výbuchu hoølavých látek na jiskrovém produktu elektrostatické jiskry. Nejèastìji zaèíná v dopravì a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které je novou formou. Nejlehèí a lehce komplikované modely jsou prezentovány z uzemòovací svorky az kabelu. Vyvinutìj¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny systémem monitorování uzemnìní, díky kterému je pøípustné dávkovat nebo pøepravovat výrobek, kdy¾ je uzemnìní øádnì pøipojeno.

Elektrostatické zemnìní se nejèastìji provádí pøi nakládání nebo vykládání ¾eleznièních a silnièních cisteren, nádr¾í, sudù, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

Pøi úspìchu plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami lze vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich jistoty je také míchání, èerpání nebo støíkání hoølavých látek. Elektrické náboje vznikají kontaktem nebo pøenosem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které jsou ve vzájemném kontaktu. V dùsledku pøímého a náhlého kontaktu s uzemnìním nebo nenabitým cílem mù¾e být generován krátký proudový puls, který bude rozpoznatelný v perspektivì jiskry.Nedostatek péèe o jiskrový výboj mù¾e zapálit smìs alkoholù a vzduchu, co¾ znamená výbuch nebo velkou explozi. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.