Vakuove obaly na potraviny pro borovice

Potravináøské výrobky jsou stále èastìji skladovány v profesionálních podmínkách, aby se prodlou¾ila doba jejich dr¾ení a souèasnì se sní¾ilo riziko po¹kození pøi kontaktu se vzduchem nebo novými materiály. V souèasné dobì je vakuové balení potravin nejen v obchodech, ale také v gastronomických smìrech nebo ve vlastních bytech. Vakuové balení umo¾òuje skladování potravin ve vlastních podmínkách, a to i po mnoho mìsícù.

Co znamená vakuové balení potravin? Pro tento plán se pou¾ívají speciální druhy plastových pytlù nebo plastových nádob, ve kterých jsou potraviny vyrobeny. Poté, co ze speciální nádoby nebo sáèku je vzduch, je odtahován vzduch a plastová nádoba nebo ta¹ka je speciálnì utìsnìna (fóliový sáèek je stále svaøovaný. V domácnosti je vakuum nasáváno pomocí speciálního ruèního èerpadla.

Co znamená vakuové balení potravin? Urèitì zvy¹uje dobu skladování jiných potravin. Ve vakuových mraznièkách je zaji¹tìno, ¾e maso, které bylo vakuovì uzavøeno, bude skladováno po dobu 26 mìsícù a výraznì se prodlou¾í doba skladování masa v chladnièce nebo sypkých produktù pøi pokojové teplotì. Vakuové nádoby chrání potraviny pøed úèinky vzduchu, ale také houbami a mikroorganismy, které èasto zpùsobují zka¾ení potravin. Vakuované produkty zachovávají v¹echny chu» a vùni, a zároveò zachování jeho struktury.

V soukromých interiérech jsou také získány speciální vakuovì uzavøené sklenice pro skladování konzerv a speciální zátky pro vakuové utìsnìní lahví. Díky dopravní zácpì po otevøení vína, které nebylo uchováváno 2 dny, a po dobu 20 - 25 dní. Cork chrání víno proti oxidaci a jedno víno zachovává ve¹kerou chu» a vùni.

Kromì potravin ve vakuových kontejnerech, které jsou stále ulo¾eny v odìvu, který má malý prostor díky pou¾ití vakua pro balení.