Vedeni evidence dlouhodobeho majetku

Povinnost uchovávat záznamy prostøednictvím internetového zaøízení v pokladnì pokladny v roce dva tisíce sedmnáctého se bude vztahovat na v¹echny podnikatele, kteøí provozují finanèní kampaò a poskytují na¹e produkty a slu¾by subjektùm bez registrované finanèní èinnosti a jednorázovým zemìdìlcùm. ®eleznice ve fiskálních mìnách zaèínají postupnì.

V roce 2015 svìøena zákonodárcem zru¹eno hospodáøské subjekty od povinnosti odstranit vedení elektronických záznamù subjektù, mezi nimi¾ vidìl do oèí bijící poru¹ení. Tyto pøestupky zabývala pøedev¹ím podhodnocování skuteèné marketingové kampanì, která provedla titul, aby se ve¹ly do vý¹e dvaceti tisíc obìhu, její¾ úspìch nebyl dodr¾en, aby záznamy po¾ehná a pomù¾e tím, ¾e zaplatí v hotovosti POSNET a pøes její pøíjmy. Industries, které jsou s nejvìt¹í pravdìpodobností dát tento druh trestného èinu, podle ministerstva financí byly gará¾e, diagnostické stanice vozidel, lékaøi, zubaøi, kadeønictví a vrátil se do jídelny míst a vzdìlávacích institucí øízených tìmito institucemi. Zákonodárce rovnì¾ tvrdí, ¾e záznam obratu v¹ech operátorù, kteøí nabízejí slu¾by pro spotøebitele pracovat bez registrované obchodní èinnost pro zemìdìlce pau¹álu a bude skvìlý pohyb ve smyslu zvý¹ení transparentnosti a konkurenceschopnosti na námìstí a také umo¾òují mnohem zajímavìj¹í a pøíjemnìj¹í uplatnit svá práva pøed spotøebitele soudu. V souladu s ustanoveními naøízení ètvrtý, jak je uvedeno, zaøízení provedením servisní èinnosti na výmìnu pneumatik, otázek a technických prohlídek a daòovými poradci, kadeønictví a kosmetièek byli nuceni instalovat rychle pokladnu spolu s prvním lednem, 2017. V ostatních pøípadech, podnikatelé nejsou zahrnuty do ustanovení zvlá¹tního èasu, který se rovná dvou mìsícù od lhùty dojde k pøekroèení dvacet tisíc zlotých nainstalovat pokladnu.