Vitamin d psychika

Ka¾dý z nás má nìkdy v ¾ivotì hor¹í okam¾iky, nìkdy depresivní nebo ustaraný. Èasto jsou takové nálady výsledkem negativních a stresujících zku¹eností v detailu, které nemù¾eme ovlivnit. Smrt milované osoby, ztráta pøítele, rozvod, nemoc, ztráta nebo zmìna práce - podmínky pro du¹evní pohodu jsou pravdìpodobnì skuteènì mnohé. Je normální, ¾e se cítíme ohromeni, depresivní a obtí¾ní pod vlivem takových forem. V¾dy takový stav by mìl døíve nebo pozdìji projít sám sebou, do hodnoty èasu. Co dìlat, kdy¾ se to nestane?

Cítíte se neustále depresivní a ohromení, ¹patné státy ¾ijí nepøetr¾itì celé týdny? Myslíte si, ¾e máte vztah se svými nebo zanedbáte své cíle? Pamatujte, ¾e ne ka¾dá rána se sama hojí. Nìkdy bychom mìli oslovit odbornou pomoc - na tom není nic ¹patného. Kdy¾ úèinky negativních událostí pøevzaly péèi o vá¹ ¾ivot, mù¾e být nápomocna klinika du¹evního zdraví.

V bytì, jako je klinika du¹evního zdraví, profesionální a certifikovaní lékaøi pracují (psycholog, psychiatr, sexuolog, psychoterapeut. Mù¾ete je rozdìlit na odbornou pomoc a podporu. Na rozdíl od hovorového názoru, slu¾by tìchto lékaøù nejsou vyhrazeny výhradnì pro osoby s vá¾nou du¹evní nemocí - naopak - ka¾dý by se tam mìl hlásit, který se dlouhodobì pohybuje s urèitými problémy v mentální skupinì - i kdy¾ symptomy nejsou pøíli¹ tì¾ké. Nedodr¾ení ¹patné nálady se mù¾e stát, ¾e se vyvinou nemoci, jako je deprese a neuróza. Významnì brání osudu pacientù, a pøesto¾e jsou zcela léèitelné, terapie mù¾e existovat po tak dlouhou dobu.

Pøi první náv¹tìvì na klinice du¹evního zdraví budete léèit ¹anci setkat se s psychologem na konzultaèním setkání. Taková schùzka si stì¾uje v okam¾iku stanovení diagnózy, poskytuje pomoc a urèuje dal¹í opatøení, která mohou být pou¾ita napøíklad k tomu, aby se obrátila na psychiatra nebo provádìla psychoterapii u lékaøe.